08. czerwca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 czerwca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Eucha­ry­stia nie­dziel­na jest dla każ­de­go z nas źró­dłem i cen­trum życia ducho­we­go. Bóg powie­rza nam sie­bie w dro­dze do nie­ba, jest pokar­mem, któ­ry daje życie. Bądź­my wdzięcz­ni, że Bóg jest na wycią­gnię­cie ręki, że nigdy o nas nie zapo­mi­na i sta­le czu­wa nad nami.

2. Dziś obcho­dzi­my Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Praw­dzi­wym wotum jest Pol­ska wdzięcz­na Bogu za odzy­ska­ną wol­ność. Idea Dnia Dzięk­czy­nie­nia jest kon­ty­nu­acją histo­rycz­nej ini­cja­ty­wy Sej­mu Czte­ro­let­nie­go z 1792 r.

3. Trwa­my w okta­wie Boże­go Cia­ła. Codzien­nie nabo­żeń­stwo czerw­co­we z procesją.

4. W pią­tek 11 czerw­ca uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to tak­że Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. Tego dnia po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków. Kolek­ta prze­zna­czo­na na misje święte.

5. W sobo­tę wspo­mni­my Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Naj­święt­szej Maryi Panny.

6. Za twa tygo­dnie w nie­dzie­lę 20 czerw­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu i wie­ży nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwili.

7. Gorą­ce Bóg zapłać za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Dzię­ku­ję za ofia­ry zło­żo­ne na ręce Radych Para­fial­nych, któ­re zosta­ły prze­ka­za­ne na przy­go­to­wa­nie 4 ołta­rzy na Boże Cia­ło. To co zbie­gło zosta­ło prze­zna­czo­ne na potrze­by trwa­ją­cych remon­tów. Tym spo­so­bem każ­dy, kto z róż­nych wzglę­dów nie uczest­ni­czy sys­te­ma­tycz­nie w życiu para­fii, może się włą­czyć w jej rytm. Sym­bo­licz­ny gest pomno­żo­ny przez licz­bę rodzin para­fii, daję ogrom­ny wkład. Nie chcąc pomi­nąć niko­go, bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy zatrosz­czy­li się o opra­wę uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, któ­ra jest wyra­zem naszej wia­ry i miło­ści do Boga, któ­ry żyje dla nas w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świątyni.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 6.06–13.06.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Jana oraz + Ire­na Wirkus

9.30 + Jerzy Husa­rek- 6 gr.

11.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Anto­nie­go i Bernardyny

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 7 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm

Wt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 8 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + Teo­fil i Per­tro­ne­la Zakrzewscy

Śr 17.30 + Marian Kost­kow­ski- r. śm i z rodziny

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ i PROCESJA

18.30 + Jerzy Husa­rek- 9 gr.

Czw 9.30 + Jerzy Husa­rek- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Pt 17.15 + Jerzy Husa­rek- 11 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + ojciec Edward, dziad­ko­wie Mar­ta i Fran­ci­szek oraz Anna i Jakub

Sob 17.30 + Anto­ni i Miro­sła­wa Jeżew­scy- int. od syna

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jerzy Husa­rek- 12 gr.

Ndz 7.45 + Jerzy Husa­rek- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz sio­stra Barbara

11.00 + Hali­na – r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

Komentowanie zostało zamknięte.