23. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W histo­rii Kościo­ła dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy był punk­tem zwrot­nym: obda­rze­ni dara­mi Ducha Świę­te­go apo­sto­ło­wie wyru­szy­li z wiel­ką żar­li­wo­ścią gło­sić świa­tu zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Uro­czy­stość jest dopeł­nie­niem Wiel­ka­no­cy. Niech w naszym życiu umoc­nie­nie dara­mi Ducha Świę­te­go przy­no­si widocz­ne owoce.

2. Jutro będzie­my obcho­dzi­li świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Mat­ki Kościo­ła. To rów­nież dzień modlitw za Kościół w Chinach.

3. W śro­dę 26 maja – Dzień Mat­ki. To dzię­ki mat­kom żyje­my, to one trosz­czy­ły się, i sta­le trosz­czą, o nas, z ojca­mi kształ­tu­ją naszą oso­bo­wość. Na Mszy św. w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my ota­czać modli­twą wszyst­kie mat­ki naszej para­fii i pro­sić, by w zdro­wiu, rado­ści i poko­ju serc wypeł­nia­ły nie­zwy­kłą misję miło­ści wobec każ­de­go czło­wie­ka, dzię­ki któ­rej czło­wiek nigdy nie pogu­bi się we współ­cze­snym świecie.

4. W czwar­tek 27 maja pra­gnie­my uczcić Chry­stu­sa, naj­wyż­sze­go i wiecz­ne­go Kapła­na, jedy­ne­go pośred­ni­ka u Ojca. Tego dnia będzie­my się modlić o uświę­ce­nie tych, któ­rych Chry­stus zapro­sił do kapłań­skiej wspól­no­ty ze sobą przez sakra­ment święceń.

5. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św. W sobo­tę o godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla ich rodzi­ców i chrzestnych.

6. W czwar­tek 3 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne wspar­cie trwa­ją­cych remon­tów, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, kocha­nym moim para­fia­nom i gościom skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kich was pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we aktu­al­nych robót.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś nowy Piel­grzym i Misyj­ne Drogi.

9. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

10. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

11. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 23.05–30.05.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla dzie­ci i wnucząt

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 + Wła­dy­sław- r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.30 dz-błag w dniu uro­dzin i zbli­ża­ją­cej się 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi 

Śr 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + + przy­ja­cie­le Moni­ka, Marian i Bożena

Czw 17.30 + mama Maria- r. śm.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Sob 17.30 + Ambro­ży Meyer

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Andrzej- w dniu ziem­skich uro­dzin i Jadwi­ga Lemańczyk

Ndz 7.45 + Maria Guen­her- 2 r. śm.

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin i 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 w int. dzie­ci komu­nij­nych i ich rodzin

Komentowanie zostało zamknięte.