18. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 16 maja 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.

2. Przez cały maj codzien­nie nabo­żeń­stwo majo­we. Zapra­szam wszyst­kich ser­decz­nie do naszej świą­ty­ni, a tych któ­rzy nie mogą tu przy­być, zgod­nie ze zwy­cza­jem naszych przod­ków, pro­szę o modli­twę przy kaplicz­kach, krzy­żach lub w swo­ich domach.

3. Trwa­my w nowen­nie przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­rą prze­ży­wać będzie­my za tydzień. Módl­my się, aby w każ­dym z nas Bóg odno­wił dary i cha­ry­zma­ty. Zachę­cam do szcze­gól­nej modli­twy w inten­cji mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do przy­ję­cia sakra­men­tu bierzmowania.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (tydzień temu zebra­li­śmy 2095 zł i 1 euro), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kich para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we trwa­ją­cych robót.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś nowy Piel­grzym i Misyj­ne Drogi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

 

Inten­cje mszal­ne i nabożeństwa

16.05–23.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm., Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 17.30 + ojciec Jan Wie­lo­rań­ski oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Julity

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla Zofii z oka­zji urodzin

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk- 9 r. śm.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + mąż Hen­ryk, rodzi­ce Mar­ta i Fran­ci­szek, Zofia i Fran­ci­szek oraz Anna i Hen­ryk

Śr 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + + dusze w czyść­cu cierpiące

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Julii

Pt 17.30 + Andrzej Drąż­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + ojciec Józef Neubauer

Sob 17.30 + Hen­ryk Sigmanski

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + rodzi­ce Zofia- 6 r. śm. i Józef Pasińscy

Ndz 7.45 dz-błag dla dzie­ci i wnucząt

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 + Wła­dy­sław- r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.