09. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 9 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Świę­to­wa­nie nie­dzie­li to świę­to­wa­nie obec­no­ści Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go wśród nas. Oddał życie, aby nas zba­wić, aby­śmy mie­li życie. Jego ofia­ra wyma­ga naszej odpo­wie­dzi, dla­te­go zachę­caj­my się nawza­jem do auten­tycz­ne­go życia wia­rą na co dzień. Tak żyły pierw­sze wspól­no­ty. Trwaj­my w rado­ści Wiel­kiej Nocy.

2. Od jutra do śro­dy włącz­nie do nabo­żeństw majo­wych włą­cza­my naszą szcze­gól­ną modli­twę o uro­dza­je oraz za kra­je głodujące.

3. W naj­bliż­szy czwar­tek, 13 maja, wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Fatim­skiej i kolej­na rocz­ni­ca zama­chu na Jana Paw­ła II w 1981 r.

4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Módl­my się, by w każ­dym z nas Bóg odno­wił dary i cha­ry­zma­ty. Zachę­cam do modli­twy w inten­cji mło­dzie­ży, któ­ra przy­go­to­wu­je się do przy­ję­cia sakra­men­tu bierzmowania.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wa­li uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezusa.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, a tak­że za ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Po uzy­ska­niu wszel­kich, sto­sow­nych doku­men­tów od Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków przy­stę­pu­je­my do robót zwią­za­nych z nową ele­wa­cją naszej świą­ty­ni oraz dodat­ko­wych prac, bez­po­śred­nio z tym łączą­cych się. Wszyst­kich pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o dowol­ne wspar­cie finan­so­we tego dzieła.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

9. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 9.05–16.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elżbiety

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Marian­na Szu­bert- r. śm.

Pon 9.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

10.00 dzięk­czyn­na w 40 r. reje­stra­cji Soli­dar­no­ści Chłopskiej

Wt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dzięk­czyn­na za szczę­śli­wą ope­ra­cję i ode­bra­ne łaski

Śr 17.30 + Anna, Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyrowińscy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jadwi­ga Kaproń – int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 17.30 + Roza­lia i Edmund Borowscy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Pt 17.30 przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla taty Kazi­mie­rza w dniu urodzin

Sob 17.30 + Zofię i Jana Lesz­czyń­skich oraz o zdro­wie dla Han­ny i Jadwigi

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + brat Mar­cin- 10 r. śm.

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm., Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Komentowanie zostało zamknięte.