03. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 2 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Kościół jest wspól­no­tą zako­rze­nio­ną w Chry­stu­sie, któ­ry jest krze­wem win­nym, a my jeste­śmy lato­ro­śla­mi. War­to uświa­da­miać sobie tę ewan­ge­licz­ną praw­dę i świad­czyć o niej swo­im życiem. A każ­de uczest­nic­two w Eucha­ry­stii jest nie­ustan­nym wzra­sta­niem w miło­ści.

2. Roz­po­czę­li­śmy maj, mie­siąc poświę­co­ny szcze­gól­nej czci Mat­ki Bożej. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we.

3. Jutro, 3 maja, uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki nasze­go naro­du. Przez lata ta uro­czy­stość jed­no­czy­ła nas wokół sank­tu­arium jasno­gór­skie­go, o któ­rym św. Jan Paweł II, powie­dział że tam bije ser­ce nasze­go naro­du. Tego dnia Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Pro­śmy w modli­twie o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 17.00 do 18.00.

6. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła. Bóg zapłać za pomoc i zro­zu­mie­nie.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. A wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek i albu­mów.

9. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 2.05–9.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz teścio­wie Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 dz-błag dla rodzi­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 7.45 + Ire­na Wir­kus- 6 r. śm.

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Lepa­ków

Wt 17.30 o zdro­wie i siły dla Anto­nie­go

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujaw­scy

Śr 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard

Czw 17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla cór­ki Pau­li­ny i o zdro­wie dla dziec­ka

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny Abra­ham

Sob 17.30 + Kazi­mierz i Krzysz­tof Buchal­scy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław i Sta­ni­sła­wa Bor­kow­scy

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elż­bie­ty

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Marian­na Szu­bert- r. śm.

 

Komentowanie zostało zamknięte.