25. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 25 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my dziś Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Nasz Pan, Jezus Chry­stus, nazy­wa sie­bie dobrym paste­rzem, któ­ry zna swo­je owce po imie­niu i odda­je za nie życie. Potrze­bu­je­my wciąż nowych ludzi, któ­rzy tak jak Chry­stus podej­mą w Koście­le służ­bę gło­sze­nia sło­wa i spra­wo­wa­nia sakra­men­tów.

2. W naj­bliż­szą sobo­tę roz­pocz­nie się maj, mie­siąc poświę­co­ny szcze­gól­nej czci Mat­ki Bożej. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we. Tych, któ­rzy mogą do kościo­ła, a pozo­sta­łych tra­dy­cyj­nie przy krzy­żach, kaplicz­kach lub w swo­ich domach. W naszej świą­ty­ni porzą­dek nabo­żeństw nastę­pu­ją­cy: w dni powsze­dnie pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św., a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le po wyzna­czo­nych Mszach św.

3. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne w minio­nych tygo­dniach na tacę i do skar­bo­nek, na cele wspól­no­ty para­fial­nej i na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne ofia­ry na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła. Pra­ce zwią­za­ne z tą inwe­sty­cją chce­my roz­po­cząć już w maju. Dzię­ku­ję rów­nież tym, któ­rzy ze wzglę­du na stan zdro­wia nie uczest­ni­czą sys­te­ma­tycz­nie w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, ale czu­ją się odpo­wie­dzial­ni i wspie­ra­ją swo­ją para­fię. Niech dobry Bóg wyna­gra­dza swo­im bło­go­sła­wień­stwem waszą wiel­ką hoj­ność i wraż­li­wość ser­ca.

4. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. A wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek i albu­mów. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 25.04–2.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Wan­da i Zyg­munt Misz­ka- 5 r. śm.

9.30 + Wie­sła­wa Rekow­ska- 10 r. śm., Maria, Euge­niusz i Kazi­mierz

11.00 dz-błag w 30 r. ślu­bu Marze­ny i Jana

Pon 18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od Kry­sty­ny

Wt 17.30 + przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Śr 18.30 dz-błag dla rodzi­ny

Czw 18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int, od męża z rodzi­ną

Pt 17.30 dz-błag w dniu uro­dzin Mar­ty

18.30 + Jan Sze­la

Sob 16.30 w int. OSP Ogo­rze­li­ny

17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyń­scy- r. śm.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich uro­dzin

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz teścio­wie Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 dz-błag dla rodzi­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Komentowanie zostało zamknięte.