12. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy jest obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Pan Jezus dał grzesz­ni­kom świę­to Miło­sier­dzia jako ostat­nią deskę ratun­ku. Z dobrze odpra­wio­ną spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą, przy­ję­tą w tym dniu, jest zwią­za­na obiet­ni­ca zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. Doświad­cza­my nie­ustan­nie miło­sier­dzia Boże­go, dla­te­go może­my uczyć się być miło­sier­ny­mi dla bra­ci i sióstr. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zachę­cał nas tymi sło­wa­mi: „Trze­ba tę iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia. W miło­sier­dziu Boga świat znaj­dzie pokój, a czło­wiek szczę­ście! To zada­nie powie­rzam wam, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie i w Pol­sce oraz wszyst­kim czci­cie­lom Boże­go miło­sier­dzia […]. Bądź­cie świad­ka­mi miło­sier­dzia!” (Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 17.08.2002)

2. O 15.00 zapra­szam do wspól­nej modli­twy pod­czas Godzi­ny Miło­sier­dzia. Pro­szę o wypi­sa­nie kar­tek z inten­cja­mi. Bóg nie­ustan­nie nas zaska­ku­je swo­im miło­sier­dziem, oka­zy­wa­nym nam w prze­róż­ny spo­sób. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści.

3. Gorą­co zachę­cam do wspar­cia misji poprzez zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Sprzęt moż­na dostar­czyć na par­king przed naszą OSP w czwar­tek od 18.00 do 20.00 i w pią­tek od 8.00 do 10.00. Szcze­gó­ły na ulot­kach i pla­ka­tach.

4. Wydział Eko­no­micz­ny Kurii Die­ce­zjal­nej w Pel­pli­nie ogła­sza prze­targ na dzier­ża­wę zie­mi rol­nej w Ogo­rze­li­nach. Ofer­ty w zamknię­tych koper­tach nale­ży zło­żyć w kurii do koń­ca kwiet­nia. Ogól­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać w naszym biu­rze para­fial­nym, a szcze­gó­ły u głów­ne­go Eko­no­ma w Pel­pli­nie.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na cele dobro­czyn­ne, a tak­że za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zło­ży­łem już kom­plet doku­men­tów w Gdań­sku i w naj­bliż­szych tygo­dniach powin­ni­śmy uzy­skać decy­zję oraz pozwo­le­nie Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków na prze­pro­wa­dze­nie w/w prac. Wszyst­kich pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o indy­wi­du­al­ne wspar­cie finan­so­we tego dzie­ła.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 11.04–18.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82 r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

Pon 17.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 2 r. śm.

18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 17.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

18.30 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Jaku­ba

Czw 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla cio­ci Elż­bie­ty

18.30 ++ za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za zdro­wie i otrzy­ma­ne łaski

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Pio­tra

Sob 17.30 dzięk­czyn­na za dzie­ci i wnu­ki Szy­mo­na i Anto­nie­go z proś­bą o Boże błog. oraz opie­kę NMP

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­chał­ło­wie

9.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

Komentowanie zostało zamknięte.