07. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia oraz wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdra­wiaj­my.

3. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów i całej litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni. Wszy­scy, któ­rzy z oba­wy o wła­sne zdro­wie i życie nie uczest­ni­czą aktu­al­nie w żywej litur­gii, mogą wes­przeć para­fię poprzez wpła­tę na kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

4. Już za tydzień będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Tyle trud­nych i bole­snych spraw w naszych rodzi­nach, Ojczyź­nie i na świe­cie. Pro­szę o wypi­sy­wa­nie inten­cji, któ­re odczy­ta­my na począt­ku nabo­żeń­stwa. Litur­gicz­nie będzie to czwar­ta rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 4.04–11.04.2021 r.

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husa­rek

Pon 7.45 + Bogu­sław, Jan, Edmund i Michał

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Rady Para­fial­nej

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy

Wt 17.30 + Cze­sław oraz rodzi­ny Lel­la i Pla­czyń­skich

18.30 + Jan, Mar­ta, Jerzy i Józef

Śr 18.30 + dziad­ków z oboj­ga stron

Czw 8.30 dz-błag w rodzi­nie

9.00 dz-błag w rodzi­nie Pest­ków

Pt 17.30 dz-błag dla Łucji z oka­zji uro­dzin

18.30 dz-błag dla taty Tade­usza z oka­zji uro­dzin

Sob 15.00 dz-błag w 70 r. ślu­bu Fran­cisz­ka i Marii Gem­bów

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

Komentowanie zostało zamknięte.