24. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wezwa­nie do nawró­ce­nia jest zachę­tą do nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia pięk­na i głę­bi Eucha­ry­stii. W Wiel­kim Poście ta dro­ga pro­wa­dzi do źró­dła, któ­rym jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce.

2. W czwar­tek 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – dokład­nie dzie­więć mie­się­cy przed Bożym Naro­dze­niem. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Wspie­raj­my modli­twą tych, któ­rzy wal­czą w obro­nie życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Kolek­ta tego dnia na wspar­cie Fun­da­cji Małych Stópek.

 

3. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Na każ­dej Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa palm, a o godz. 11.00, jeśli warun­ki pogo­do­we pozwo­lą, rów­nież pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni. Tego dnia od 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia sani­tar­ne do pomo­cy przy­bę­dzie dodat­ko­wo tyl­ko jeden kapłan z nasze­go deka­na­tu. Zapra­szam, by sko­rzy­stać oraz nie odkła­dać na póź­niej tego sakramentu.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2368 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom oraz wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w EDK, jak rów­nież czu­wa­ją­cym na noc­nej ado­ra­cji i łączą­cym się z nami ducho­wo. Cari­tas Pol­ska zapra­sza dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, któ­rą moż­na skła­dać do spe­cjal­nych papie­ro­wych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowen­no­wej. Za tydzień kolek­ta na deko­ra­cję i kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są nowe, bar­dzo cie­ka­we książ­ki pt. Wszyst­ko o Wiel­ka­no­icy, Wszy­sko o św. Józe­fie oraz Modli­twy do św. Józe­fa. Cena 15 zł. Zapra­szam do samoobsługi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszalne

21.03–28.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziadkowie

z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

Pon

Wt 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.30 + dziad­ko­wie Jan i Wan­da Lisek

Śr 17.30 + Zofia ‑1 r. śm. i Jan Leszczyńscy

Czw 16.30 + Hen­ryk Sigmanski

17.30 + Józef War­din- r. śm. i ziem­skich urodzin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Fran­ci­szek Przy­bysz- 3 r. śm.

Sob 16.30 ++ z rodzi­ny Lipiń­skich i Czaplewskich

17.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziadkowie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.