28. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W cen­trum litur­gii dru­giej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu Kościół sta­wia Jezu­sa, któ­ry na górze Tabor ujaw­nia trzem wybra­nym uczniom praw­dę, że jest umi­ło­wa­nym Synem Boga Ojca. Oni pozna­li praw­dę o Jezu­sie, któ­ry ich wezwał i za któ­rym podą­ży­li. Niech czas postu będzie dla nas oka­zją nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia praw­dy o Tym, któ­ry na ołta­rzach naszych świą­tyń ofia­ro­wu­je się Bogu za nas, sta­je się pokar­mem na życie wiecz­ne.

2. Jak co roku dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu to nie­dzie­la Ad Gen­tes – Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Pra­gnie­my pamię­tać, że obec­nie na misjach w 99 kra­jach pra­cu­je 1883 pol­skich misjo­na­rzy i misjo­na­rek. Są świad­ka­mi praw­dy, że Bóg jest miło­ścią i kocha każ­de­go bez wyjąt­ku. Za tydzień będzie moż­na wes­przeć ich dzie­ło ofia­rą do puszek.

3. 1 mar­ca to Naro­do­wy Dzień Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”, któ­rzy są nazy­wa­ni tak­że żoł­nie­rza­mi nie­złom­ny­mi. Przez lata sta­ra­no się wyma­zać pamięć o nich z histo­rii nasze­go naro­du. Ich miłość do ojczy­zny, nie­złom­na wal­ka o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność Pol­ski po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, ofia­ra życia zasłu­gu­ją na naszą pamięć, a przede wszyst­kim na peł­ną miło­ści modli­twę.

4. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, 4 mar­ca, prze­ży­wać będzie­my świę­to św. Kazi­mie­rza (1458–1484), kró­le­wi­cza, poboż­ne­go czci­cie­la Nie­po­ka­la­nej i Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz głów­ne­go patro­na Litwy.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz.15.30 do 16.30. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa..

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zachę­ca wszyst­kie rodzi­ny do włą­cze­nia się dzie­ło jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Skar­bon­ki wyło­żo­ne są na sto­li­ku.

7. Dziś do naby­cia nowy dwu­mie­sięcz­nik Misyj­ne Dro­gi.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 28.02–7.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 29 gr.

17.30 + Hele­na i Tade­usz Nowa­ko­wie

Wt 17.30 + Ire­na Paw­lak- 30 gr.

18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 + Kry­sty­na, Edmund i Jolan­ta Pila­rek

Czw 17.30 + Maria i Bole­sław Guziń­scy oraz Maria Schwe­min

Pt 16.30 + Aldo­na – 1 r. śm. i Józef Pokryw­ka

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jan Skwie­raw­ski- 9 r. śm. i Zdzi­sła­wa Jaros- 3 r. śm.

Sob 16.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­mo­cho­wie

17.30 + Bogu­mi­ła Micha­łow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + Adam, Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.