21. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Od pierw­szych wie­ków Kościo­ła wyko­rzy­sty­wa­no ten czas szcze­gól­nie na przy­go­to­wa­nie kan­dy­da­tów do chrztu i odno­wie­nia skut­ków tego sakra­men­tu. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odna­leźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie o godz. 9.30 gorz­kie żale. Za udział w gorz­kich żalach, a tak­że w dro­dze krzy­żo­wej może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2147 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­nie zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki moż­na zabie­rać ze sto­li­ka. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miło­sier­dzia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 21.02–28.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 22 gr.

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 23 gr.

17.30 + Danu­ta Wensier­ska- r. śm.

Śr 16.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

17.30 + Ire­na Paw­lak- 24 gr.

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 25 gr.

17.30 +Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Ire­na Paw­lak- 26 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 27 gr.

17.30 +Maria Beh­rendt- r.śm., Wan­da i Zby­sław Janow­scy oraz Anna i Woj­ciech

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.