15. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Chry­stu­sie ist­nie­je jed­ność – jest Bogiem-czło­wie­kiem. Wie­lo­krot­nie w Ewan­ge­lii widzi­my Jezu­sa, któ­ry prze­ja­wia czy­sto ludz­kie emo­cje i zacho­wa­nia, pochy­la się nad każ­dym czło­wie­kiem, z wiel­ką miło­ścią litu­je się nad ludź­mi. Taki rów­nież jest Bóg: pochy­la się nad każ­dą ludz­ką bie­dą, dosko­na­le rozu­mie naszą sytu­ację. Każ­da Eucha­ry­stia jest dzięk­czy­nie­niem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Niech modli­twa i pochy­le­nie się nad tym pro­ble­mem obu­dzą wraż­li­wość naszych serc.

3. Wspo­mi­na­my św. Walen­te­go, patro­na ludzi zako­cha­nych, ale tak­że cho­rych i cier­pią­cych na róż­ne dole­gli­wo­ści psy­chicz­ne. Za jego wsta­wien­nic­twem pro­śmy w inten­cji zako­cha­nych, by nie myli­li zako­cha­nia z pożą­da­niem, oraz o zdro­wie dla tych, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi natu­ry psy­chicz­nej.

4. W śro­dę Popie­lec, któ­rym roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post, czas szcze­gól­ne­go zgłę­bia­nia tajem­ni­cy cier­pie­nia i zbaw­czej śmier­ci na krzy­żu nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To rów­nież czas wyci­sze­nia i głęb­szej reflek­sji nad swo­im życiem, jego celem i codzien­no­ścią. Tego dnia obo­wią­zu­je post ści­sły.

5. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Wra­ca­my do ryt­mu, że w sobo­ty jed­na, ostat­nia Msza św. odpra­wia­na jest z litur­gią nie­dziel­ną.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Prze­ży­wa­my, ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka, Rok Świę­te­go Józe­fa. Dla każ­dej rodzi­ny przy­go­to­wa­ny jest obra­zek z modli­twą. Moż­na je zabie­rać ze sto­li­ka. Zachę­cam do wspól­no­to­we­go odma­wia­nia tej modli­twy w waszych domach.

7. Za ofia­ry zebra­ne tydzień temu do puszek jako pomoc na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła oraz za wszel­ką pomoc, życz­li­wość i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 14.02–21.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 15 gr.

17.30 + Marian Kak- z ok. ziem­skich uro­dzin oraz Tere­sa, Wale­rian i Paweł

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 16 gr.

17.30 + Mela­nia Mruk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 11.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

16.30 + Ire­na Paw­lak- 17 gr.

17.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 18 gr.

17.30 + ks. Kano­nik Krzysz­tof Sta­chow­ski

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 19 gr.

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + wszyst­kich zmar­łych z rodzi­ny

Sob 15.00 dz-błag. w 1 r. uro­dzin Anto­nie­go

16.30 + Ire­na Paw­lak- 20 gr.

17.30 dz-błag. w dniu uro­dzin syna Dawi­da, z proś­bą o dar wia­ry

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.