08. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chry­stus w cza­sie Eucha­ry­stii uczy nas modli­twy. Wie­lo­krot­nie wska­zy­wał, że trze­ba na nią zna­leźć nie tyl­ko miej­sce, lecz tak­że czas. Uczy­my się w tym koście­le, jak w ser­cu i w codzien­no­ści budo­wać świą­ty­nię, w któ­rej będzie­my spo­ty­kać Boga twa­rzą w twarz na modli­twie i wsłu­chi­wać się w Jego sło­wa.

2. W czwar­tek wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des – Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W 1858 r., czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o nie­po­ka­la­nym poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w gro­cie Mas­sa­biel­le Ber­na­det­cie Soubi­ro­us obja­wi­ła się Mat­ka Boża, któ­ra przed­sta­wi­ła się jako Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie oraz wezwa­ła do nawró­ce­nia i pro­si­ła o modli­twę. Pod­czas Mszy św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za cho­rych z naszej para­fii i rodzin.

3. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek zło­żo­ne na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne, a tak­że wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za sprząt­nie­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 7.02–14.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 8 gr.

17.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław ‑15 r. śm i Jadwi­ga Jar­moch

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 9 gr.

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska oraz rodzi­ce Cze­sław i Maria

Śr 16.30 + Ire­na Paw­lak- 10 gr.

17.30 + Hali­na Wyro­wiń­ska- int. od cór­ki z rodzi­ną

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 11 gr.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 12 gr.

17.30 + Jan Guzin­ski- 25 r. śm.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 13 gr.

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

Komentowanie zostało zamknięte.