31. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 31 stycznia 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia to Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Na trąd cho­ru­ją tysią­ce ludzi, któ­rzy czę­sto z powo­du tej cho­ro­by są wyklu­cza­ni ze spo­łe­czeń­stwa, spy­cha­ni na mar­gi­nes życia. Pomó­dl­my się dzi­siaj w inten­cji trę­do­wa­tych, a tak­że ich opie­ku­nów, któ­rzy z wiel­ką miło­ścią codzien­nie się nimi opie­ku­ją.

2. We wto­rek 2 lute­go świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go i Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re odda­ły życie w służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi. War­to wspo­mnieć o set­kach domów pomo­cy, domów dziec­ka, przed­szko­li, szkół, ośrod­ków wycho­waw­czych, szpi­ta­li i hospi­cjów, w któ­rych codzien­nie słu­żą oso­by kon­se­kro­wa­ne będą­ce dzię­ki temu świad­ka­mi Boga peł­ne­go miło­ści i miło­sier­dzia. Pod­czas Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. przyj­dą na godz. 17.30.

3. W śro­dę 3 lute­go wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, bisku­pa i męczen­ni­ka, patro­na cho­rych na gar­dło.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej pół godzi­ny przed każ­dą Mszą św. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień w naszej die­ce­zji przed kościo­ła­mi odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie.

6. Wszyst­kich, któ­rzy 1% podat­ku mogą wes­przeć nasze­go cho­re­go, małe­go para­fia­ni­na Mak­sy­mi­lian­ka, pro­si­my o pomoc. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i na ulot­kach wyło­żo­nych na sto­li­ku.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 31.01–7.02.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 1 gr.

17.30 dz-błag w 90 r. uro­dzin Jani­ny

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 2 gr.

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

Śr 11.00 pogrzeb: + Jadwi­ga Kaproń

16.30 + Ire­na Paw­lak- 3 gr.

17.30 + Hali­na Kost­kow­ska- r. śm. i z rodzi­ny

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 4 gr.

17.30 + Jerzy Krau­śnik

Pt 16.30 + mąż Jan- 8. r. śm. i cór­ka Ali­cja- 9 r. śm.

17.30 + Ire­na Paw­lak- 5 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 6 gr.

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy- 2 r. śm., Łukasz Gostom­ski i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

Komentowanie zostało zamknięte.