25. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś, decy­zją papie­ża Fran­cisz­ka, po raz dru­gi obcho­dzi­my w Koście­le Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Prze­ży­wa­my ją, aby zro­zu­mieć nie­wy­czer­pal­ne bogac­two pocho­dzą­ce z nie­ustan­ne­go dia­lo­gu mię­dzy Bogiem a Jego ludem.

2. Trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Nie może­my się ogra­ni­czać do modli­twy, lecz pod jej wpły­wem mamy zmie­niać swo­je postę­po­wa­nie. Pamię­taj­my o sło­wach Pana Jezu­sa: „ …chwa­łę, któ­rą Mi dałeś, prze­ka­za­łem im, aby sta­no­wi­li jed­no, tak jak My jed­no sta­no­wi­my. Ja w nich, a Ty we Mnie!”.

3. Jutro świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła, apo­sto­ła Jezu­sa. Gor­li­wy fary­ze­usz i prze­śla­dow­ca pierw­sze­go Kościo­ła, po tym, jak uka­zał mu się zmar­twych­wsta­ły Chry­stus, został Jego uczniem i poświę­cił resz­tę życia sze­rze­niu Ewan­ge­lii. Dzię­ki temu stał się apo­sto­łem naro­dów.

4. Zakoń­czy­li­śmy czas Mszy św. kolę­do­wych. Dzię­ku­ję ser­decz­nie wszyst­kim za wspól­no­tę modli­twy i ofia­ry, któ­re w cało­ści zosta­ną prze­zna­czo­ne na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim pięk­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek prze­zna­czo­ne dla poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 24.01–31.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

Pon 17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + Ryszard Woj­ta­la-11 r. śm. oraz Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

Wt 16.30 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Mał­go­si i zdro­wie dla dziec­ka

17.30 + Józef i Mar­cjan­na

Śr 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Czw 16.30 o Boże błog. dla mamy Jadwi­gi w dniu uro­dzin

17.30 + Jani­na – r. śm. i Edward Kurze­lew­scy

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­ne życie z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Macie­ja i Joan­ny

18.00 + Miro­sław- 11 r. śm., Ste­fan, Wan­da i Kla­ra Daniels

Sob 16.30 + Ire­na – w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyro­wiń­skich

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.