16. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ponie­dzia­łek roz­po­czął się okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. Chry­stus wzy­wa nas, aby­śmy przez reali­za­cję powo­ła­nia, wypeł­nia­nie codzien­nych obo­wiąz­ków dawa­li o Nim świa­dec­two, żeby inni tak­że mogli Go odna­leźć. Prze­ży­wa­my dziś Dzień Juda­izmu, dla­te­go modli­my się szcze­gól­nie za jego wyznaw­ców. Jan Paweł powie­dział do Żydów w rzym­skiej syna­go­dze: „Jeste­ście naszy­mi umi­ło­wa­ny­mi brać­mi i w pewien spo­sób, moż­na by powie­dzieć, naszy­mi star­szy­mi brać­mi”. Pamię­taj­my, że w naro­dzie żydow­skim naro­dził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro roz­pocz­nie się Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem „Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc”. Pan Jezus dał nam przy­kład modli­twy, aby­śmy byli jed­no. Niech ten czas będzie dla nas oka­zją do modli­twy i reflek­sji nad tym, czy wyko­rzy­stu­je­my wszyst­kie dary i umie­jęt­no­ści, żeby­śmy byli zna­kiem jed­no­ści w dzi­siej­szym świe­cie.

3. W czwar­tek 21 stycz­nia będzie­my obcho­dzi­li Dzień Bab­ci, a następ­ne­go dnia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my o kocha­nych bab­ciach i dziad­kach. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Niech pamięć, dobre sło­wa, modli­twa, będą wyra­zem naszej szcze­gól­nej miło­ści.

4. Miesz­kań­cy, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć we Mszy św. kolę­do­wej swo­jej uli­cy, mogą się dołą­czyć inne­go dnia.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Maryi oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję wie­ży naszej świą­ty­ni (2141 zł), za ofia­ry kolę­do­we oraz te indy­wi­du­al­nie skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska pro­si o wspar­cie poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji. Za tydzień w naszej Ojczyź­nie zbiór­ka do puszek na ten cel.

7. Inten­cje mszal­ne.

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDCOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R.

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Mela­nó­wek

13.01.2021 (śro­da)- Mela­no­wo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i Dom Nauczy­cie­la

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu!!!

 

Intencje mszalne 17.01–24.01.2021 r.

 

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

Pon 17.30 nie będzie Mszy św.

Wt 11.00 pogrzeb: + Mela­nia Mruk

17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz. I i Bocz­nej

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz.II i Kwia­to­wej

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.I i II oraz Domu Nauczy­cie­la

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.III oraz Wyb. pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Urszu­li i Paw­ła Modrze­jew­skich

17.30 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.