11. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrzest Chry­stu­sa tak­że jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go.

2. W ramach tego­rocz­nej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej zapra­szam na Msze św. kolę­do­we, któ­rych cały plan dostęp­ny jest w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zebra­ne ofia­ry w cało­ści prze­zna­cza­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Pra­ce te roz­pocz­nie­my po uzy­ska­niu pozwo­le­nia Pomor­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Dzię­ku­ję Wam gorą­co za zro­zu­mie­nie oraz hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

3. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sta­nych na nową ele­wa­cję wie­ży nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we oraz za wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za słod­ko­ści dla pra­cow­ni­ków, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi tu na zie­mi, a kie­dyś przyj­mie do nie­ba.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Bło­go­sła­wio­nej i pięk­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 10.01–17.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

Pon 17.30 w int. miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­nów­ka

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­no­wa

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Choj­nic­kiej cz.I, Dwor­ca, Młyń­skiej, Ogro­do­wej i Zie­lo­nej

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­re­go Dwo­ru

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- int. od pra­cow­ni­ków Medycz­nej Szko­ły Poli­ce­al­nej w Choj­ni­cach

17.30 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

Komentowanie zostało zamknięte.