02. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W pierw­szą nie­dzie­lę nowe­go roku pra­gnie­my powie­rzyć Chry­stu­so­wi ten nowy czas. Jesz­cze w kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia dostrze­ga­my Jezu­sa, któ­ry przy­cho­dzi aby nas odku­pić, by nadać sens naszym dniom, by uka­zać per­spek­ty­wę wiecz­no­ści, do któ­rej jeste­śmy zapro­sze­ni.

2. W śro­dę, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień Mszy św. kolę­do­wej, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie w pią­tek 8 stycz­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Pro­szę, aby­ście przy­no­si­li w bute­lecz­kach lub innych naczy­niach wodę, któ­rą poświę­ci­my w koście­le, a Wy dopeł­nia­jąc obrzę­dy w obec­no­ści całej rodzi­ny, po wspól­nej modli­twie, pokro­pi­cie nią wasze domy i miesz­ka­nia. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go w tym roku ofia­ry kolę­do­we w cało­ści zosta­ją prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, co w naszej wspól­no­cie prak­ty­ko­wa­li­śmy od począt­ku. Zebra­ne ofia­ry prze­zna­czy­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie oraz wasze hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę mate­ria­łów wyko­rzy­sta­nych do odno­wie­nia tyn­ków i ele­wa­cji wie­ży nasze­go kościo­ła. Pra­ce te oraz kil­ka innych dodat­ko­wych robót wyko­na­no wyko­rzy­stu­jąc rusz­to­wa­nia, tak aby unik­nąć w przy­szło­ści zbęd­nych kosz­tów oraz ochro­nić i zabez­pie­czyć wyko­na­ne dotąd remon­ty.

6. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 3.01.–10.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Rożek- 4 r. śm.

9.30 + Zofia War­din- 2 r. śm. i z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Święc­cy

Pon 16.30 o łaskę zdro­wia dla Danu­ty

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne­go: 3,5,7,9,11,13

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne­go: 1,4,6,8 i 12

Śr 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od syna Mar­ka z rodzi­ną

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 w int. misji i misjo­na­rzy oraz o nowe powo­ła­nia

Czw 16.30 dz-błag dla całej rodzi­ny oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla cór­ki

17.30 w int. miesz­kań­ców Coł­da­nek

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Pocz­to­wej i Choj­nic­kiej cz.II

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

Komentowanie zostało zamknięte.