26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 grudnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Módl­my się w inten­cji wszyst­kich rodzin naszej para­fii, szcze­gól­nie tych, któ­re prze­ży­wa­ją trud­ny czas.

2. Zbli­ża się koniec roku. 31 grud­nia zapra­szam o godz. 16.00 na dzięk­czyn­ne nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne, w cza­sie któ­re­go podzię­ku­je­my za dary i łaski otrzy­ma­ne w minio­nym roku, będzie­my bła­gać Boga o prze­ba­cze­nie wszyst­kich naszych grze­chów popeł­nio­nych indy­wi­du­al­nie i spo­łecz­nie, a tak­że pro­sić o bło­go­sła­wień­stwo Boże na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok. Po nabo­żeń­stwie będę spra­wo­wał Eucha­ry­stię w tej inten­cji.

3. W pią­tek 1 stycz­nia uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. ran­nej, a popo­łu­dniu dodat­ko­wa o godz. 16.00. Jest to rów­nież Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Cią­gle sły­szy­my o nowych kon­flik­tach, któ­re wybu­cha­ją w róż­nych miej­scach świa­ta. W cza­sie modli­twy o pokój módl­my się tak­że o opa­mię­ta­nie dla tych, któ­rzy dla wła­snych inte­re­sów sie­ją nie­po­kój i wywo­łu­ją kon­flik­ty.

4. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie w pią­tek 8 stycz­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św.

5. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Będzie wspól­ne kolę­do­wa­nie i udzie­lo­ne zosta­nie bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II dla rodzin, któ­re przy zacho­wa­niu prze­pi­sów sani­tar­nych pod­cho­dzić będą do ołta­rza. Pro­szę, by na to spo­tka­nie przy­cho­dzi­li gospo­da­rze lub wyzna­cze­ni przez nich przed­sta­wi­cie­le. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB.

6. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz sło­dy­cze do paczek na zakoń­cze­nie Rorat, za wyko­na­ne pra­ce i świą­tecz­ne deko­ra­cje, za cho­in­ki, a tak­że za przy­go­to­wa­nie świą­ty­ni, obej­ścia i ple­ba­nii na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 27.12.2020 r.- 3.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

11.00 + Jerzy Husa­rek

Pon 17.30 + Józef Beh­rendt oraz Jan i Anie­la Cie­siel­scy

18.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin

18.00 + Ire­na Paw­lak- int. od wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła z Choj­nic

Śr 17.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy

18.00 + Hele­na Gostom­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Czw 16.00 dzięk­czyn­na za 2020 r. – w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pt 9.30 + Raj­hard Socha­czew­ski

11.00 + Hen­ryk Sig­man­ski

16.00 + Mie­czy­sław Jurak

Sob 16.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30 + Euge­niusz Jurak

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Rożek- 4 r. śm.

9.30 + Zofia War­din- 2 r. śm. i z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Święc­cy

Komentowanie zostało zamknięte.