16. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 15 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Papież Fran­ci­szek usta­no­wił ten dzień w listo­pa­dzie 2016 roku spe­cjal­nym listem apo­stol­skim „Mise­ri­cor­dia et Mise­ra”, napi­sa­nym na zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Może i w naszym sąsiedz­twie, oko­li­cy są oso­by potrze­bu­ją­ce pomo­cy, cho­ciaż­by cho­rzy, albo oso­by star­sze lub samot­ne prze­by­wa­ją­ce w kwa­ran­tan­nie. Otwórz­my nasze ser­ca na każ­dą ludz­ką bie­dę i chęt­nie włącz­my się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych, aby poma­gać innym.

2. W sobo­tę, 21 listo­pa­da w litur­gii wspo­mi­na­my Ofia­ro­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Gdy Mary­ja mia­ła 3 lata, rodzi­ce, Świę­ty Joachim i Świę­ta Anna, odda­li Ją kapła­no­wi Zacha­ria­szo­wi, ojcu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, na wycho­wa­nie i naukę. Mary­ja pozo­sta­ła w świą­ty­ni oko­ło 12 lat. Dla uczcze­nia tej tajem­ni­cy z Jej życia od VIII wie­ku na Wscho­dzie, a od XIV wie­ku tak­że na Zacho­dzie obcho­dzo­ne jest spe­cjal­ne świę­to.

3. Wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać w zakry­stii lub biu­rze para­fial­nym.

4. Zbli­ża­my się do koń­ca roku litur­gicz­ne­go. Przy­szła nie­dzie­la, 22 listo­pa­da to uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la przed Adwen­tem.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (1850 zł), za dodat­ko­we ofia­ry w koper­tach na ten cel, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wes­przeć poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Za tydzień przed kościo­łem, prze­nie­sio­na z 8 listo­pa­da, zbiór­ka do puszek na Kościół Prze­śla­do­wa­ny. W tym roku wspie­ra­my modli­twą i ofia­rą Repu­bli­kę Środ­ko­wo­afry­kań­ską. Wpła­ca­ją­cych na kon­to para­fial­ne na ten cel pro­szę o dopi­sek „Kościół Prze­śla­do­wa­ny”.

7. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że duże, małe i trój­dziel­ne kalen­da­rze die­ce­zjal­ne. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych i samot­nych.

8. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 15.11–22.11.2020 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

Pon 17.30 za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

18.00 + Ire­na Paw­lak- int. od syna Mariu­sza z rodzi­ną

Śr 17.30 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

18.00 dz-błag w dniu ur. Mar­ty

Czw 17.30 w podzię­ko­wa­niu za sakra­ment chrztu i za ++ rodzi­ców chrzest­nych

18.00 o zdro­wie i siły dla Tade­usza

Pt 17.30 + Anna i Józef oraz Jerzy Wil­czek

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Ryszard Loroch- 1 r. śm.

17.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Rado­sław

11.00 + Leon Pry­ba

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.