10. listopada 2020 · Możliwość komentowania TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 8 listopada 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj, w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da, soli­da­ry­zu­je­my się z Kościo­łem prze­śla­do­wa­nym w róż­nych czę­ściach świa­ta. Nie może­my zapo­mi­nać, że są na świe­cie kra­je i naro­dy, gdzie chrze­ści­jań­stwo jest prze­śla­do­wa­ne. Wie­lu wyznaw­ców Chry­stu­sa pła­ci za wia­rę naj­wyż­szą cenę – odda­je swo­je życie. Ofia­ruj­my im dar modli­twy, a ofia­rą ­- ze wzglę­du na panu­ją­cą sytu­ację epidemiczną­­ ­- wes­prze­my w innym, sto­sow­nym ter­mi­nie. Aktu­al­nie w naszej świą­ty­ni może prze­by­wać jed­no­cze­śnie do 25 osób.

2. W śro­dę, 11 listo­pa­da będzie­my świę­to­wać Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Pamię­taj­my o tych, któ­rzy prze­le­wa­li swo­ją krew i odda­wa­li życie w obro­nie Ojczy­zny. Niech w tych dniach nie zabrak­nie nas przy mogi­łach żoł­nie­rzy z lat 1918–1920 i modli­tew­nej o nich pamię­ci.

3. W tym tygo­dniu nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy wyjąt­ko­wo w czwar­tek. W ręce Maryi zło­ży­my nasze oso­bi­ste spra­wy, ale tak­że i te zwią­za­ne z naszą Ojczy­zną i para­fią.

4. Listo­pad tra­dy­cyj­nie jest cza­sem modli­tew­nej pamię­ci o zmar­łych. Pole­caj­my ich Boże­mu miło­sier­dziu. Wypo­min­ki moż­na skła­dać w zakry­stii lub w biu­rze para­fial­nym do koń­ca roku.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii (bez nich nie­moż­li­we było­by aktu­al­nie funk­cjo­no­wa­nie wie­lu zwłasz­cza małych wspól­not) oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Oso­by star­sze oraz tych, któ­rzy z oba­wy o swo­je zdro­wie korzy­sta­ją z dys­pen­sy od udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, pro­szę by wspie­ra­ły nas swo­ją modli­twą i ofia­rą wpła­ca­ną na kon­to para­fial­ne: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia duże i małe świe­ce Cari­tas, a dochód z ich sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na pomoc ludziom naj­uboż­szym. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.