10. listopada 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.11–15.11.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pon nie będzie Mszy św.!!!

Wt 11.00 pogrzeb: + Ire­na Paw­lak

17.30 + Rajn­hard Socha­czew­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

18.00 + Sta­ni­sław Rożek- w dniu ziem­skich uro­dzin

Śr 9.30 + rodzi­ce Sta­ni­sła­wa i Edmund oraz Jan Stolt­mann

11.00 w int. Ojczy­zny

Czw 17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

Pt 17.30 + Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­moch

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Jani­na Bor­kow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + rodzi­ce Tere­sa i Cze­sław Czer­niaw­scy oraz z rodzi­ny

Ndz 7.45 dz-błag w 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

 

Komentowanie zostało zamknięte.