31. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Kościół wychwa­la Pana Boga za wszyst­kich świę­tych, ofi­cjal­nie kano­ni­zo­wa­nych, i tych, któ­rzy w cicho­ści wie­dli świę­te życie. Dzię­ki świę­tych obco­wa­niu są naszy­mi orę­dow­ni­ka­mi w nie­bie. Dzi­siej­sza uro­czy­stość uświa­da­mia nam też, że świę­tość jest dla wszyst­kich, dla każ­de­go z nas. To od nas samych zale­ży, czy do tej świę­to­ści dąży­my, czy jej pra­gnie­my. Dzi­siaj po Mszy św. o godz.14.30, nie będzie na cmen­ta­rzu pro­ce­sji. Odpra­wio­ny będzie w koście­le róża­niec za zmar­łych z lita­nią do Wszyst­kich Świę­tych. Włą­czo­ne będzie zewnętrz­ne nagło­śnie­nie. Zachę­cam, by w modli­twie tej uczest­ni­czyć nawet w swo­ich autach na pobli­skich par­kin­gach.

2. Jutro przy­pa­da wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny. Tak­że zamknię­te cmen­ta­rze przy­po­mi­na­ją nam o prze­mi­ja­niu i kru­cho­ści ludz­kie­go życia, ale jako chrze­ści­ja­nie ufa­my, że nasi bli­scy zmar­li, i kie­dyś my sami, dołą­czy­my do gro­na świę­tych i bło­go­sła­wio­nych.

3. W tym roku przez cały listo­pad duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać wiel­ki dar – odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza, kościo­ła lub kapli­cy i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji oraz speł­nie­nie pozo­sta­łych zwy­kłych warun­ków odpu­stu, tzn.: stan łaski uświę­ca­ją­cej, brak przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu, przy­ję­cie Komu­nii św. oraz odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

4. Z racji roz­po­czy­na­ją­cych się prac przy wymia­nie dachu nasze­go Kościo­ła w pią­tek wyjąt­ko­wo nie będzie Godzi­ny Miło­sier­dzia. Zachę­cam do indy­wi­du­al­ne­go nawie­dza­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odwie­dzi­ny cho­rych tyl­ko po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. każ­de­go dnia pół godzi­ny przed różań­cem wypo­min­ko­wym.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na na nowy dach nasze­go kościo­ła. Pole­cam ją Waszej ofiar­no­ści. Wywóz śmie­ci oraz aktu­al­ne potrze­by para­fii moż­na też wes­przeć wpła­ca­jąc na kon­to. (Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001).

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia świe­ce Cari­tas.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

1.11–8.11.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Maria Ski­ba – 10 r. śm.

Pon 9.30 ++ według inten­cji Ojca Świę­te­go

16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 ++ wszyst­kich wier­nych

17.30 + Kazi­mierz i Maria

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Bła­że­ja

17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce Kowa­lew­scy i Lan­dow­scy

Śr 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

Czw 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Mie­czy­sław i Marian­na Jurak, Jan i Maria Kurc oraz z rodzi­ny

Pt 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Moni­ka Gro­chal­ska

Sob 16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Komentowanie zostało zamknięte.