24. października 2020 · Możliwość komentowania ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 25.10.2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj umac­nia­my naszą wspól­no­tę z Panem Bogiem i brać­mi. Ale z tym dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Pana Boga.

2. Za tydzień w nie­dzie­lę 1 listo­pa­da przy­pa­da uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. W naszym koście­le tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 11.00, ale o 14.30, a po niej na cmen­ta­rzu pro­ce­sja za zmar­łych, jed­nak z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów sani­tar­nych. Zarów­no w koście­le, jak i prze­strze­ni otwar­tej pro­szę o zakry­wa­nie ust i nosa oraz o zacho­wa­nie 1,5 m odle­gło­ści. W naszej świą­ty­ni może jed­no­cze­śnie prze­by­wać do 50 osób. W sobo­tę wszyst­kie Msze św. będą odpra­wio­ne już z Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych, tak aby z powo­du ogra­ni­czeń, jak naj­wię­cej wier­nych mogło uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii. Tego dnia i w nie­dzie­lę zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych. Kart­ki z wypo­min­ka­mi moż­na skła­dać do koń­ca roku. Ofia­ry z wypo­min­ków w cało­ści są prze­zna­czo­ne na roz­po­czy­na­ją­cy się w tym tygo­dniu kapi­tal­ny remont dachu nasze­go kościo­ła. Pro­szę tak­że o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu i o ure­gu­lo­wa­nie opłat za gro­by, według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych.

3. W tych zbli­ża­ją­cych się już listo­pa­do­wych dniach w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o naszych zmar­łych. Z wdzięcz­no­ści za trud ich codzien­ne­go życia i poświę­ce­nie dla nas, za wszel­kie dobro kie­dyś od nich otrzy­ma­ne, zanie­śmy im dar modli­twy, a zwłasz­cza dar ofia­ry Mszy św. Dopie­ro wte­dy kwia­ty i zapa­lo­ne zni­cze sta­ną się wyra­zem cze­goś, co jest cen­ne w oczach Pana Boga. Zachę­cam tez wszyst­kich do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w cią­gu tygo­dnia pół godz. przed różań­cem.

4. Za pomoc dla misji, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wygra­bie­nie liści na cmen­ta­rzu i pro­szę o pomoc w ich wywie­zie­niu. Oso­by star­sze oraz tych, któ­rzy z oba­wy o swo­je zdro­wie korzy­sta­ją z dys­pen­sy od udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, pro­szę by wspie­ra­ły para­fię swo­ją modli­twą i ofia­rą wpła­ca­ną na kon­to para­fial­ne: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są już tak­że do naby­cia duże i małe świe­ce Cari­tas. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 25.10–1.11.2020 r.

Ndz 7.45 + Hele­na, Ste­fa­nia- 25 r. śm. i Bro­ni­sław oraz Roman Stolt­mann

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Edmund War­siń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + brat Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Sto­sik

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Maria i Leon Sto­pa

18.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Sto­sik i brat Kazi­mierz

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tade­usz Kowal­ski

18.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag dla Patry­cji z ok. 18 r. uro­dzin

18.00 dz-błag w 38 r. ślu­bu Zofii i Fran­cisz­ka

Sob 15.00 o Boże błog. i opie­kę Mat­ki Naj­święt­szej dla Blan­ki w dniu 1 uro­dzin

16.00 dz-błag w 40 r. ślu­bu Jerze­go i Anny

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga i Domi­nik

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Maria Ski­ba – 10 r. śm.

Uwa­ga: w sobo­tę wszyst­kie Msze św. będą odpra­wio­ne z uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych!!!

Komentowanie zostało zamknięte.