19. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w całym Koście­le poświę­co­na jest spra­wie misji. Roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny. Modli­my się w inten­cji misji i misjo­na­rzy zakon­nych i świec­kich. Pro­si­my Boga, aby mogli oni sku­tecz­nie wypeł­niać swo­je powo­ła­nie i nieść Ewan­ge­lię ludom i naro­dom, któ­re wia­rę zagu­bi­ły albo dotąd Boga nie pozna­ły. Każ­dy chrze­ści­ja­nin na mocy sakra­men­tu chrztu powo­ła­ny jest do bez­po­śred­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia się na rzecz gło­sze­nia Ewan­ge­lii. Pamię­taj­my, że nie­ustan­nie mamy być świa­tłem dla całej ludz­ko­ści w piel­grzym­ce wia­ry.

2. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w dniu 18 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da (wypar­te przez dzi­siej­szą nie­dzie­lę) świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jest to dzień modlitw za pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia. Pamię­taj­my o nich w naszej modli­twie.

3. Mat­ka Boża w swych obja­wie­niach wska­zu­je na róża­niec jako mistycz­ną broń i narzę­dzie Bożych zwy­cięstw. Jako chrze­ści­ja­nie nie wal­czy­my mie­czem. Naszym orę­żem jest róża­niec. Zachę­cam do codzien­nej modli­twy różań­co­wej w naszej świą­ty­ni, a tak­że w domach.

4. W czwar­tek, 22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Jana Paw­ła II, a tak­że 72. rocz­ni­ca śmier­ci słu­gi Boże­go kard. Augu­sta Hlon­da, Pry­ma­sa Pol­ski w latach 1926–1948. Jego wiel­ką tro­ską był naród i Kościół nie tyl­ko w Ojczyź­nie, ale tak­że roda­cy na emi­gra­cji.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę prze­zna­czo­ną na misje świę­te, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu na nowy dach kościo­ła (2192,50 zł), za wszel­ką pomoc na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i pomoc w przy­go­to­wa­niu bierz­mo­wa­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są kart­ki na wypo­min­ki, któ­re odczy­ty­wa­ne będą w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku. W gór­nym rogu pro­szę podać godzi­nę Mszy św., przed któ­rą mają być odczy­ta­ne. Ofia­ry z wypo­min­ków będą w cało­ści prze­zna­czo­ne na remont wie­ży nasze­go kościo­ła.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że kalen­da­rze i kalen­da­rzy­ki misyj­ne

8. Od wczo­raj zosta­li­śmy włą­cze­ni do czer­wo­nej stre­fy. W naszej świą­ty­ni może jed­no­cze­śnie prze­by­wać do 50 osób (2 oso­by na ław­kę). Pro­szę tak­że o zakry­wa­nie ust i nosa.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 18.10–25.10.2020 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz Maria i rodzeń­stwo

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- 1 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Pon nie będzie Mszy św.

Wt 11.00 pogrzeb + Maria Zakrzew­ska

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron oraz z rodzi­ny

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 w int. misji i misjo­na­rzy

18.00 o zdro­wie i siły dla wnu­ka Mak­sy­mi­lia­na

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jani­na Sig­man­ska

18.00 + dziad­ko­wie Aga­ta i Bro­ni­sław Szo­piń­scy

Sob 16.30 + Wła­dy­sła­wa Modrze­jew­ska- r. śm.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Skór­czew­ski- 2 r. śm. , Ire­na- w dniu ziem­skich ur. i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Hele­na, Ste­fa­nia- 25 r. śm. i Bro­ni­sław oraz Roman Stolt­mann

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Edmund War­siń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + brat Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Sto­sik

 

Komentowanie zostało zamknięte.