10. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę kolej­ny raz w naszym kra­ju obcho­dzi­my Dzień Papie­ski. Dziś, a tak­że w pią­tek, 16 paź­dzier­ni­ka (litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tej Jadwi­gi Ślą­skiej) – w dzień powo­ła­nia Świę­te­go Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą – dzię­ku­je­my Bogu za wie­lo­let­nią posłu­gę papie­ża Pola­ka, a jed­no­cze­śnie pro­si­my o jego wsta­wien­nic­two, aby­śmy wytrwa­li na wyty­czo­nej przez nie­go dro­dze.

2. Dzi­siaj swo­imi ofia­ra­mi wspie­ra­my Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra zosta­ła powo­ła­na przez Epi­sko­pat Pol­ski dla upa­mięt­nie­nia pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II. Głów­nym celem fun­da­cji jest pro­mo­wa­nie naucza­nia papie­ża Pola­ka i wspie­ra­nie okre­ślo­nych przed­się­wzięć spo­łecz­nych, głów­nie w dzie­dzi­nie edu­ka­cji i kul­tu­ry. Z tych środ­ków m.in. fun­do­wa­ne są sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej, a pocho­dzą­cej z ubo­gich rodzin mło­dzie­ży.

3. W śro­dę, 14 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wspie­raj­my nauczy­cie­li i wycho­waw­ców naszą życz­li­wo­ścią, a przede gorą­cą modli­twą. Zapra­szam na róża­niec w inten­cji nauczy­cie­li, wycho­waw­ców, kate­che­tów i wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty z naszej para­fii.

4. W nad­cho­dzą­cy czwar­tek, 15 paź­dzier­ni­ka, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Jezu­sa, obcho­dzi­my Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Ma on nam przy­po­mi­nać, że czę­sto rodzi­ce, któ­rzy odpro­wa­dzi­li swo­je dziec­ko do bram wiecz­no­ści, nie zawsze ocze­ku­ją jakie­goś spe­cjal­ne­go pocie­sze­nia, ale potrze­bu­ją naszej modli­twy, któ­ra pomo­że im prze­trwać nie­zwy­kle trud­ny czas.

5. W sobo­tę o godz. 15.00 ks. Biskup Ryszard Kasy­na ma udzie­lić sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Ze wzglę­du na sytu­ację pro­szę, aby w koście­le znaj­do­wa­li się tyl­ko kan­dy­da­ci i ich świad­ko­wie, a pozo­sta­li uczest­ni­cy litur­gii poza świą­ty­nią. Będzie włą­czo­ne całe zewnętrz­ne nagło­śnie­nie. Gorą­co też pro­szę wszyst­kich, aby ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo, do odwo­ła­nia zakła­dać masecz­ki ochron­ne bądź przy­łbi­ce. Pró­by do bierz­mo­wa­nia we wto­rek i czwar­tek po ostat­niej Mszy św. Spo­wiedź dla mło­dzie­ży i ich rodzin w pią­tek o 18.30.

6. W nie­dzie­lę po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci klas trze­cich.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 11.10–18.10.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 dz-błag w 18 r. uro­dzin Remi­giu­sza

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 +Jadwiga‑4 r. śm. i Sta­ni­sław Jar­moch

18.00 dz-błag dla Roma­na i Ire­ny w 45 r. ślu­bu

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef Łuko­wicz

18.00 dz-błag dla Roma­na i Agniesz­ki w r. ślu­bu

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag w 34 r. ślu­bu Elż­bie­ty i Józe­fa

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Bene­dykt Siko­ra- r. śm.

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 o z zdro­wie i Boże błog. dla całej rodzi­ny

18.00 + Sta­ni­sław Kidziun

Sob 15.00 BIERZMOWANIE

17.30 dz-błag w 40 r. ślu­bu Anto­nie­go i Bar­ba­ry

18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 o zdro­wie i Boże błog. z oka­zji uro­dzin mamy Ire­ny oraz za całą rodzi­nę

.Ndz 7.45 + rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz Maria i rodzeń­stwo

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- 1 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Komentowanie zostało zamknięte.