06. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Bio­rąc do rąk róża­niec, przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Zachę­cam was gorą­co do udzia­łu w codzien­nej Eucha­ry­stii i paź­dzier­ni­ko­wym nabo­żeń­stwie odpra­wia­nym w naszym koście­le pół godzi­ny przed Mszą św. W tym roku jeden wspól­ny róża­niec dla wszyst­kich.

2. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi Kościół nas obda­rza.

3. W tym duchu prze­ży­je­my też litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej, któ­re przy­pa­da w śro­dę, 7 paź­dzier­ni­ka. Jest to rów­nież dzień naszej Nowen­ny do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, tym bar­dziej zapra­szam na wspól­no­to­wą modli­twę do nasze­go kościo­ła. Tego dnia naszą modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my misje. Po Mszy św. spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

4. Dzi­siej­sza nie­dzie­la wypie­ra litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu, ojca wiel­kiej rodzi­ny fran­cisz­kań­skiej, styg­ma­ty­ka, któ­re­go ducho­wość wywie­ra olbrzy­mi wpływ na życie wie­rzą­cych i Kościo­ła. To imię nosi rów­nież Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, wspo­mnij­my go w naszych modli­twach.

5. W ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka w litur­gii wspo­mi­na­my wyjąt­ko­wą pol­ską Świę­tą – Sio­strę Fau­sty­nę Kowal­ską (1905–1938) ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia.

6. W przy­szłą nie­dzie­lę, 11 paź­dzier­ni­ka będzie­my prze­ży­wa­li kolej­ny Dzień Papie­ski, któ­ry na trwa­łe wpi­sał się w kalen­darz nie tyl­ko Kościo­ła w Pol­sce, ale i w kalen­darz waż­nych rocz­nic i obcho­dów w naszej Ojczyź­nie. Tego dnia ofia­ra­mi do puszek wspie­ra­my Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra zosta­ła powo­ła­na przez Epi­sko­pat Pol­ski dla upa­mięt­nie­nia pon­ty­fi­ka­tu Świę­te­go Jana Paw­ła II.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość oraz prze­ży­cie misji para­fial­nych, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści.

Intencje mszalne 4.10–11.10.2020 r.

Ndz 7.45 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz Maria i Kazi­mierz Mar­czyk

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef i Zofia Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 +Tade­usz

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hele­na Wyro­wiń­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce Mar­ta i Fran­ci­szek Lemań­czyk

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga Pest­ka- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Sob 16.30 dz-błag dla rodzi­ny Pest­ków

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce Pepliń­scy i Buła­wa oraz sio­stra Urszu­la

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 dz-błag w 18 r. uro­dzin Remi­giu­sza

Komentowanie zostało zamknięte.