27. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le w szcze­gól­ny spo­sób jest poświę­co­na migran­tom i uchodź­com. Modli­twa­mi obej­mij­my ludzi, któ­rzy opu­ści­li swój dom rodzin­ny z powo­du toczą­cych się wojen, prze­śla­do­wań i ter­ro­ru. Pro­śmy Bożą Opatrz­ność, aby dzię­ki pomo­cy dobrych ludzi zna­leź­li dla sie­bie bez­piecz­ne miej­sce.

2. W naszej wspól­no­cie para­fial­nej roz­po­czy­na­my dziś misje. Współ­cze­sny świat potrze­bu­je uzdro­wie­nia i nawró­ce­nia. Wraz z ks. Woj­cie­chem Kar­dy­siem, zachę­ca­my was do licz­ne­go udzia­łu w tych ducho­wych ćwi­cze­niach. Zapro­ście na te świę­te dni swo­ich domow­ni­ków, sąsia­dów czy zna­jo­mych. W czwar­tek, na zakoń­cze­nie, kolek­ta na potrze­by para­fii nasze­go ks. Reko­lek­cjo­ni­sty.

3. We wto­rek, 29 wrze­śnia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­ne jest świę­to Świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. W pią­tek, 2 paź­dzier­ni­ka, wspo­mi­na­my Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Może na co dzień nie zawsze pamię­ta­my, że to miło­sier­ny Bóg trosz­czy się o każ­de­go z nas, posy­ła­jąc nam swo­ich anio­łów, któ­rzy chro­nią nas i nam poma­ga­ją. Anio­ły są prze­ja­wem obec­no­ści Boga w świe­cie. Łączą nie­bo z zie­mią. Dla­te­go korzy­staj­my z ich pośred­nic­twa, pro­śmy o pomoc, zwłasz­cza w trud­nych spra­wach, kie­dy zaczy­na bra­ko­wać nadziei.

4. W naj­bliż­szy czwar­tek roz­po­czy­na się paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Już dzi­siaj zachę­cam dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do licz­ne­go udzia­łu w codzien­nej Mszy św. i w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Tych, któ­rym trud­niej dotrzeć do kościo­ła, pro­szę o wspól­ne odma­wia­nie różań­ca w domach. W naszych modli­twach pamię­taj­my też o stu­den­tach roz­po­czy­na­ją­cych rok aka­de­mic­ki.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Spo­wiedź św. od 17.00.

6. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za nowy krzyż oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość, a tak­że hoj­ne ser­ca, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­ję za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­ży­ciu odpu­stu para­fial­ne­go oraz poświę­ce­niu krzy­ża w Orzeł­ku.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

27.09–4.10.2020 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich uro­dzin

9.30 + Mar­cjan­na, Józef i z rodzi­ny

11.00 + Łucja- r. śm, Julian i Jerzy Husa­rek

Pon 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Wt 9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

18.30 1) + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

2) przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go o uzdro­wie­nie Mak­sy­mi­lia­na oraz o ducho­we wspar­cie dla Jego rodzi­ców i bli­skich

Śr 9.30 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i zdro­wie dla Danu­ty

18.30 + ks. Ste­fan, Fran­ci­szek i Wie­sław

Czw 9.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II o łaskę zdro­wia i siły dla Mar­ka

18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od bra­ta Ste­fa­na z rodzi­ną

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 + Mar­ta i Fran­ci­szek Lemań­czyk

Sob 16.00 dz-błag w 40 r. ur. Krzysz­to­fa

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa- w dniu ziem­skich ur., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz Maria i Kazi­mierz Mar­czyk

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef i Zofia Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Komentowanie zostało zamknięte.