20. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20 WRZEŚNIA 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś w naszej para­fii prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Sumę odpu­sto­wą w naszej inten­cji odpra­wi ks. Pra­łat Marian Szcze­piń­ski z Koście­rzy­ny. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Po Mszy św. zapra­szam gości na poczę­stu­nek do naszej Para­fial­nej Kawia­ren­ki, znaj­du­ją­cej się pod ple­ba­nią. O godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go świę­ta.

2. Za tydzień w naszej para­fii roz­pocz­ną się misje świę­te. Popro­wa­dzi je ks. dr Woj­ciech Kar­dyś, pro­boszcz z Lal­ków i wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie. Nich to będzie tak­że moment powro­tu do chrze­ści­jań­skiej gor­li­wo­ści, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy utra­ci­li ją w cza­sie pan­de­mii. Zapra­szam Was wszyst­kich, kocha­ni para­fia­nie i goście, na te świę­te dni.

3. W śro­dę zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Obec­ność obo­wiąz­ko­wa.

4. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na Zie­mię Świę­tą, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (3108,05 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce- zwłasz­cza za nowy krzyż, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne są książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia.

6. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.