14. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. 13 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w naszej para­fii dzień I Komu­nii św. Dzie­ciom, ich rodzi­nom oraz wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści gorą­co dziękuję.

2. Jutro, 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 20 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. Pra­ła­ta Maria­na Szcze­piń­skie­go z Koście­rzy­ny. Na sumę zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two naszych „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.16.00 do 16.45. W dniu odpu­stu o godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go święta.

3. Prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­cym w tym tygo­dniu imie­ni­ny, uro­dzi­ny i wszel­kie jubileusze.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zwy­cza­jo­wa zbiór­ka ofiar na Zie­mię Świę­tą, zwią­za­na z ado­ra­cją Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę, ze wzglę­du na stan pan­de­mii nie mogła się odbyć w tra­dy­cyj­nym wymia­rze. Z tego wzglę­du, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pod­jął decy­zję, aby prze­pro­wa­dzić ją we wrze­śniu, gdy obcho­dzo­ne jest świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka na ten cel.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Od zeszłe­go roku na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne będzie tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

Inten­cje mszalne

13.09–20.09.2020 r.

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.30 + Bar­ba­ra Dzie­rzyk- 13 r. śm.

Wt 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Śr 18.30 dz-błag w 41 r. ślubu

Czw 18.30 + Zyg­munt Pro­kop- 2 r. śm.

Pt 18.30 dz-błag z ok. uro­dzin Marka

Sob 17.30 + Ber­na­de­ta Krause

18.30 dz-błag z ok.urodzin Sandry

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzewska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

Komentowanie zostało zamknięte.