07. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 6 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Od począt­ku wrze­śnia modli­my się o pokój i dobre wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia. War­to więc dziś przy­po­mnieć sło­wa Świę­te­go Jana Paw­ła II: „Osią­gnie­my pokój, wycho­wu­jąc do poko­ju! Kościół nie prze­sta­je powta­rzać: pokój jest obo­wiąz­kiem”. W zbli­ża­ją­cą się rocz­ni­cę ter­ro­ry­stycz­ne­go zama­chu w Nowym Jor­ku, 11 wrze­śnia, obej­mij­my pamię­cią ofia­ry tej i innych tra­ge­dii, któ­rych źró­dłem zawsze jest nienawiść.

2. Wrze­sień, podob­nie jak sier­pień, prze­mie­rza­my z Mary­ją. W naj­bliż­szy wto­rek, 8 wrze­śnia, przy­pa­da jed­no z naj­star­szych świąt maryj­nych: Naro­dze­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W naszej pol­skiej tra­dy­cji zna­ne jest jako świę­to Mat­ki Bożej Siew­nej. Pole­ca­jąc Bożej Opatrz­no­ści, przy­szło­rocz­ne plo­ny, pamię­taj­my, że i my jeste­śmy „upraw­ną rolą”, na któ­rą pada ziar­no sło­wa Boże­go. Po Mszach św. poświę­ce­nie ziar­na na zasiew. Tego dnia o godz. 11.00 odpust w Wiel­kiej Klo­ni, a w nie­dzie­lę 13 wrze­śnia pod tym samym tytu­łem o godz. 12.00 odpust w Zamartem.

3. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św.

4. We wto­rek na godz. 15.00 pro­szę rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych o pomoc w grun­tow­nym sprzą­ta­niu kościo­ła i obejścia.

5. W sobo­tę od godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla ich rodzin.

6. Od 27 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w naszej wspól­no­cie prze­ży­wać będzie­my misje para­fial­ne, któ­re nale­ży prze­pro­wa­dzić raz na dzie­sięć lat. Współ­cze­sny świat potrze­bu­ję uzdro­wie­nia i nawró­ce­nia. Od tego nie jest wol­na tak­że nasza para­fia i każ­dy z nas. Już dziś zapro­ście na te świę­te dni swo­ich domow­ni­ków, sąsia­dów czy zna­jo­mych. Sko­rzy­staj­my z tego daru i cza­su łaski.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość oraz hoj­ne ser­ca, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiarności.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.