07. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 6.09–13.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

Pon 17.30 + Jadwi­ga Pest­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + rodzi­ce i rodzeństwo

Wt 9.30 + Józe­fa- r. śm. oraz Jan i Ade­la Drewczyńscy

18.30 dz-błag w dniu uro­dzin Pauliny

Śr 18.30 + Andrzej, Józef i Leoka­dia oraz z rodzi­ny Drążkowskich

Czw 17.30 o zdro­wie i siły dla Pio­tra z ok. urodzin

18.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

Pt 17.30 dz-błag z ok. 40 r. uro­dzin Mie­czy­sła­wa Wirkusa

18.30 + Ste­fan- r. śm. ‚Hele­na, Anna, Leszek Wyrowińscy

Sob 16.00 ślub: Rado­sław Wen­der­ski i Domi­ni­ka Sajkowska

18.30 + Anna- r. śm., Kle­mens, Hele­na, Roman i Cze­sław Żywiccy

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Komentowanie zostało zamknięte.