31. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROK 30 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Waka­cje, urlo­py dobie­ga­ją koń­ca. Na pro­gu nowe­go roku szkol­ne­go Kościół ape­lu­je o doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby uczest­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w kate­che­zie szkol­nej było od same­go począt­ku peł­ne świa­do­me­go zaan­ga­żo­wa­nia. Wzrost wia­ry i wraż­li­wość na pra­wo Boże nie doko­nu­je się oka­zjo­nal­nie, ale przez sys­te­ma­tycz­ne słu­cha­nie i roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go na kate­che­zie i pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, któ­ra jest oso­bi­stym spo­tka­niem z Panem. Przy tej oka­zji przy­po­mi­nam rodzi­com, że edu­ka­cja szkol­na i kate­che­tycz­na powin­na być przed­mio­tem ich szcze­gól­nej tro­ski. Rodzi­na jest pierw­szym miej­scem, w któ­rym dzie­ci zdo­by­wa­ją wycho­wa­nie, tak­że reli­gij­ne. Szko­ła, kate­che­za i Kościół nigdy nie zastą­pią rodzi­ców. Zapra­szam do sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi św. jutro w ponie­dzia­łek od godz. 17.30.

2. We wto­rek przy­pa­da 81. rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Naszą powin­no­ścią jest pamię­tać o pole­głych w obro­nie Ojczy­zny na fron­tach i w obo­zach oraz o pomor­do­wa­nych po zakoń­czo­nej woj­nie w wię­zie­niach poli­tycz­nych. Pro­śmy Pana, aby ofia­ra ich życia nie była darem­na. Tego dnia w Radzi­miu- miej­scu zbio­ro­wej egze­ku­cji, o godz. 16.00 będzie spra­wo­wa­na Msza św. żałob­na za zmar­łych i pomor­do­wa­nych.

3. W dniu 1 wrze­śnia z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka od 2015 roku w Koście­le obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Ochro­nę Stwo­rze­nia. Jest to odpo­wiedź na trwa­ją­cy w świe­cie kry­zys eko­lo­gicz­ny, gło­śne woła­nie o ochro­nę dóbr natu­ral­nych na naszej pla­ne­cie i mądre, racjo­nal­ne ich wyko­rzy­sty­wa­nie.

4.W śro­dę na Mszę św. a potem na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św. O godz. 17.00 pró­ba dzie­ci przed I Komu­nią św.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Spo­wiedź św. od 16.30.

6. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów, a tak­że utru­dzo­nych rol­ni­ków otocz­my naszą życz­li­wo­ścią i modli­twą, pro­sząc jed­no­cze­śnie o to, by niko­mu na świe­cie nie zabra­kło codzien­ne­go chle­ba.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.