31. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.08–6.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Euge­niusz, Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

11.00 + Józef i Jadwi­ga oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

Pon 18.30 + Zenon Szu­bert- r. śm.,dziadkowie Julian­na i Józef oraz Marian­na i Fran­ci­szek

Wt 7.30 w int. dzie­ci, mło­dzie­ży oraz pra­cow­ni­ków szko­ły na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go

18.30 + Jan Szu­piń­ski- int. od wnu­ków Syn­tii i Remi­giu­sza

Śr 18.30 w int. Bar­to­sza z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski oraz świa­tło Ducha Świę­te­go na nowy rok szkol­ny i kate­che­tycz­ny

Czw 17.30 + Jan i Hen­ryk oraz dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Hele­na Wyro­wiń­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 o licz­ne powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej  pw. św. Cecy­lii

Sob 16.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Tere­sy i Wła­dy­sła­wa

18.30 + Jani­na Sig­man­ska, Hali­na i Jan Miszew­scy oraz Mał­go­rza­ta i Bła­żej

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

Komentowanie zostało zamknięte.