02. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Roz­po­czę­li­śmy sier­pień. To mie­siąc dla nas szcze­gól­ny tak pod wzglę­dem reli­gij­nym, jak i histo­rycz­nym. W tym mie­sią­cu ze wszyst­kich stron Pol­ski tysią­ce piel­grzy­mów zdą­ża­ją na Jasną Górę. Łącz­my się w modli­twie z tymi, któ­rzy pod­ję­li trud wyj­ścia na pąt­ni­cze szla­ki. Włącz­my się też w wiel­ką modli­twę o trzeź­wość nasze­go naro­du. Naszym orę­dow­ni­kiem w tej modli­twie jest Świę­ty Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be.

2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę przy­pa­da odpust Por­cjun­ku­li. Przy­po­mi­nam, że warun­kiem jego uzy­ska­nia jest nawie­dze­nie jakie­go­kol­wiek para­fial­ne­go kościo­ła i odmó­wie­nie w nim modli­twy przy­naj­mniej Ojcze nasz i Zdro­waś Mary­jo, stan łaski uświę­ca­ją­cej i przy­ję­cie Komu­nii św. tego dnia lub w jego pobli­żu, modli­twa w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża oraz wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet lek­kie­go. Odpust ten moż­na uzy­skać do pół­no­cy 2 sierp­nia. Sko­rzy­staj­my z tej nad­zwy­czaj­nej łaski daro­wa­nia kar docze­snych za grze­chy odpusz­czo­ne w sakra­men­cie poku­ty, a jesz­cze przez nas nie­na­pra­wio­ne.

3. We wto­rek, 4 sierp­nia, w litur­gii wspo­mi­na­my Świę­te­go Jana Marię Vian­neya, patro­na pro­bosz­czów. Przez jego wsta­wien­nic­two dzię­ku­je­my Panu Bogu za dar kapła­nów i ich posłu­gę oraz pro­si­my o licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie tak­że z naszej wspól­no­ty para­fial­nej.

4. W tym tygo­dniu nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy będzie odpra­wio­na wyjąt­ko­wo w czwar­tek. Tego dnia na Mszę św. a potem na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec.

5. W czwar­tek, 6 sierp­nia, przy­pa­da świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Jest to świę­to rado­ści i nadziei, że przyj­dzie czas, kie­dy Pan odmie­ni nas wszyst­kich. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na pomoc misjom.

6. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od 17.30.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści.

8. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów, a tak­że utru­dzo­nych rol­ni­ków otocz­my naszą życz­li­wo­ścią i modli­twą, pro­sząc jed­no­cze­śnie o dobrą pogo­dę na żni­wa oraz o to, by niko­mu na świe­cie nie zabra­kło codzien­ne­go chle­ba.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.