02. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.08–9.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Tere­sy z ok. 70 r. ur. oraz ++ Mario­la, Fran­ci­szek, Kry­sty­na i Julian­na

9.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz dziad­ko­wie Feliks i Zofia

11.00 z ok. zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Pro­bosz­cza, dzię­ku­jąc za 5 lat posłu­gi ks. Pio­tra w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog., opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Pon (poza para­fią) o zdro­wie i siły dla Mar­ka

Wt (poza para­fią) w int. wszyst­kich pro­bosz­czów

Śr (poza para­fią) + Aldo­na Pokryw­ka

Czw 18.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy Wil­czek

Pt 18.30 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodzi­ny

Sob 16.00 ślub: Piotr Kor­nac­ki i Moni­ka Rze­piń­ska

17.30 dz-błag dla Domi­ni­ka w 18 r. ur.

18.30 + Danu­ta Laska- 1 r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag w 22 r. ślu­bu Alek­san­dry i Pio­tra oraz dla całej rodzi­ny

9.30 o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne

11.00 dz-błag dla Geno­we­fy i Bro­ni­sła­wa w 75 r. ur.

Komentowanie zostało zamknięte.