27. lipca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 26 lipca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa czas waka­cji i urlo­pów. Bywa, że zapa­trze­ni w sie­bie, nie dostrze­ga­my tych, któ­rzy pozo­sta­li na ubo­czu, któ­rzy może w szcze­gól­ny spo­sób potrze­bu­ją naszej pomo­cy. Nie wszy­scy mają rado­sne waka­cje. Pamię­taj­my o pra­cy rol­ni­ków pod­czas żniw, sza­nuj­my ich trud.

2. W naszych modli­twach, szcze­gól­nie pod­czas śro­do­wej Nowen­ny do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, pamię­taj­my o tych z naszych rodzin i z naszej wspól­no­ty para­fial­nej, któ­rzy wyje­cha­li w róż­ne zakąt­ki świa­ta. Niech po dobrym wypo­czyn­ku i bez uszczerb­ku na duchu szczę­śli­wie wró­cą do domu.

3. W sobo­tę, 1 sierp­nia, mija 76. rocz­ni­ca wybu­chu powsta­nia war­szaw­skie­go. Pole­głym za wol­ność Ojczy­zny jeste­śmy win­ni naszą modli­tew­ną pamięć.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę, 2 sierp­nia, przy­pa­da odpust Por­cjun­ku­li, zwią­za­ny z oso­bą Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. Warun­kiem jego uzy­ska­nia jest nawie­dze­nie jakie­go­kol­wiek para­fial­ne­go kościo­ła i odmó­wie­nie w nim przy­naj­mniej modli­twy Ojcze nasz i Zdro­waś Mary­jo, stan łaski uświę­ca­ją­cej i przy­ję­cie Komu­nii św. tego dnia lub w jego pobli­żu, modli­twa w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża oraz wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet lek­kie­go. Odpust ten moż­na uzy­skać od połu­dnia 1 sierp­nia do pół­no­cy 2 sierp­nia. Sko­rzy­staj­my z tej nad­zwy­czaj­nej łaski daro­wa­nia kar docze­snych za grze­chy odpusz­czo­ne w sakra­men­cie pojed­na­nia, a jesz­cze przez nas nie­na­pra­wio­ne.

5. Biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne w dniach od 3 do 5 sierp­nia.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry w koper­tach prze­zna­czo­ne na nowy dach naszej świą­ty­ni oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8.. inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.