20. lipca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 lipca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pamię­taj­my o wła­ści­wym wyko­rzy­sta­niu poda­ro­wa­ne­go nam cza­su waka­cji. To nie jest czas wol­ny od przy­ka­zań Bożych i kościel­nych. Niech sprzy­ja pogłę­bie­niu naszych rela­cji z Bogiem, umoc­nie­niu wia­ry i nawró­ce­niu. Temu wła­śnie słu­ży każ­da nie­dziel­na Eucha­ry­stia. Nie rezy­gnuj­my z tego naj­cen­niej­sze­go real­ne­go spo­tka­nia z Panem Jezu­sem. Wie­rzyć w Chry­stu­sa – to zna­czy być Jego świad­kiem wobec bliź­nich i świa­ta; to zna­czy być świa­tłem dla współ­cze­sne­go poko­le­nia.

2. W naj­bliż­szą śro­dę, 22 lip­ca, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­tej Marii Mag­da­le­ny, patron­ki dobrej prze­mia­ny. Mag­da­le­na, wier­na uczen­ni­ca Chry­stu­sa, była przy Jego śmier­ci i pierw­sza ujrza­ła Go po zmar­twych­wsta­niu wcze­snym ran­kiem dnia pas­chal­ne­go. Od począt­ku patro­nu­je też Zgro­ma­dze­niu Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, do któ­re­go nale­ża­ła Świę­ta Sio­stra Fau­sty­na, a szcze­gól­nie dziew­czę­tom i kobie­tom potrze­bu­ją­cym moral­ne­go odro­dze­nia, wycho­wa­niem któ­rych zaj­mu­ją się sio­stry.

3. W czwar­tek, 23 lip­ca, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­tej Bry­gi­dy (ok. 1302–1373), patron­ki Euro­py. War­to spoj­rzeć na jej pięk­ne życie (żony, mat­ki, a potem zakon­ni­cy). Jest ono świa­dec­twem, że każ­dy stan może być prze­strze­nią spo­tka­nia z Bogiem. Jak ona trwaj­my w Tym, któ­ry nas umi­ło­wał.

4. W sobo­tę, 25 lip­ca, obcho­dzi­my świę­to Świę­te­go Jaku­ba Apo­sto­ła. Spo­śród Apo­sto­łów jest pierw­szym, a po Szcze­pa­nie dru­gim męczen­ni­kiem Kościo­ła. Tego same­go dnia czci­my też Świę­te­go Krzysz­to­fa, męczen­ni­ka z poło­wy III wie­ku, patro­na kie­row­ców i podró­żu­ją­cych, orę­dow­ni­ka w śmier­tel­nych nie­bez­pie­czeń­stwach. Już dziś roz­po­czy­na­my XXI tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Umoc­nie­ni Eucha­ry­stią nie­sie­my Chry­stu­sa. MIVA pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję: Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kie­row­ców.

5. Za dzi­siej­sze wspar­cie misyj­nych środ­ków trans­por­tu, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (3019,25 zł), za wszel­ką pomoc i ofia­ry zło­żo­ne na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.