12. lipca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lipca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da kolej­na lip­co­wa nie­dzie­la. W cza­sie waka­cji i urlo­pów nie zapo­mi­naj­my o świę­to­wa­niu dnia Pań­skie­go. Niech na tra­sach waka­cyj­nych wędró­wek nie zabrak­nie świą­tyń. W każ­dej z nich na spo­tka­nie z nami cze­ka Zba­wi­ciel – Jezus Chry­stus. Pamię­taj­my, aby nasze zacho­wa­nie w cza­sie ich zwie­dza­nia było nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Pamię­taj­my o god­nym stro­ju, o ciszy i choć­by krót­kiej modli­twie uwiel­bie­nia.

2. W czwar­tek, 16 lip­ca, w litur­gii wspo­mi­na­my Naj­święt­szą Mary­ję Pan­nę z Góry Kar­mel. Wła­śnie na Górze Kar­mel (pół­noc­no-zachod­ni Izra­el) ducho­wi syno­wie pro­ro­ka Elia­sza pro­wa­dzi­li gor­li­we życie modli­twy. Z powo­du prze­śla­do­wań prze­nie­śli się do Euro­py i dali począ­tek nowe­mu zako­no­wi – kar­me­li­tów, któ­ry wpi­sał się w histo­rię i ducho­we obli­cze Kościo­ła. Świę­ci, któ­rych wyda­ły zako­ny kar­me­li­tań­skie, nale­żą do naj­po­pu­lar­niej­szych. W tym gro­nie jest Świę­ta Tere­sa od Dzie­ciąt­ka Jezus, a spo­śród Pola­ków zna­ny jest Świę­ty Rafał Kali­now­ski. Tego dnia tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my odpust ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Zamar­tem. W tym roku nie będzie pie­szych piel­grzy­mek na to wyda­rze­nie. Ojco­wie pro­szą o indy­wi­du­al­ne przy­by­wa­nie, z zacho­wa­niem wszel­kich wymo­gów bez­pie­czeń­stwa. Sumie odpu­sto­wej o godz. 12.00 będzie prze­wod­ni­czył ks. Biskup Arka­diusz Okroj.

3. Za tydzień roz­pocz­nie się XXI tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Umoc­nie­ni Eucha­ry­stią nie­sie­my Chry­stu­sa. MIVA pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję: Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kie­row­ców.

4. Naszych gości, a tak­że wszyst­kich obcho­dzą­cych w tym tygo­dniu jakie­kol­wiek jubi­le­usze i rocz­ni­ce, zapew­niam o ducho­wej pamię­ci oraz modli­twie.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za indy­wi­du­al­ne wspar­cie tego remon­tu oraz za ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, jak rów­nież za wszel­ką pomoc i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 235

Komentowanie zostało zamknięte.