29. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIETRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koń­czy się czer­wiec – mie­siąc naszej szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jed­nak nadal pamię­taj­my o powin­no­ści wyna­gra­dza­nia Boże­mu Ser­cu za popeł­nia­ne grze­chy, za wszel­kie znie­wa­gi i nasze bra­ki w wie­rze, nadziei i miło­ści.

2. Jutro, 29 czerw­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym czci­my ich razem, bo są dwo­ma wiel­ki­mi fila­ra­mi, na któ­rych wspar­ty jest Kościół rzym­ski. Tra­dy­cja gło­si, że ponie­śli śmierć męczeń­ską tego same­go dnia. Przez ich wsta­wien­nic­two będzie­my pole­cać Bożej opie­ce wie­rzą­cych, zwłasz­cza paste­rzy Chry­stu­so­wej owczar­ni. Swo­imi modli­twa­mi obej­mij­my rów­nież papie­ża Fran­cisz­ka – Pio­tra naszych cza­sów. Kolek­ta tej Uro­czy­sto­ści prze­zna­czo­na jest na Sto­li­cę Apo­stol­ską. O godz. 12.00 odpust para­fial­ny w Kamie­niu Kra­jeń­skim.

3. W śro­dę na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa, pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Koście­le. W pią­tek pra­gnie­my wypeł­nić proś­bę Pana Jezu­sa o modli­twę wyna­gra­dza­ją­cą za grze­chy nasze i całe­go świa­ta, co uczy­ni­my pod­czas Mszy św. i nabo­żeń­stwa. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w czwar­tek od 16.30 do 17.30. Odwie­dzi­ny cho­rych w pią­tek od godz.9.00.

5. W pią­tek, 3 lip­ca, obcho­dzi­my świę­to Świę­te­go Toma­sza, któ­ry poko­nał nie­moc wła­snej wia­ry i, jak gło­si tra­dy­cja, zaniósł naukę Chry­stu­sa aż do Indii, gdzie zgi­nął śmier­cią męczeń­ską.

6. W dniach od 6 do 10 lip­ca nie będzie czyn­ne biu­ro para­fial­ne. Pro­szę, by do tego cza­su poza­ła­twiać wia­do­me już spra­wy. W nagłych przy­pad­kach nale­ży się kon­tak­to­wać z oo. Kar­me­li­ta­mi z Zamar­te­go.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz róż­nych albu­mów.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za te dodat­ko­we na nowy dach naszej świą­ty­ni, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, w spo­sób szcze­gól­ny przy nowym pło­cie cmen­tar­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 212

Komentowanie zostało zamknięte.