20. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa czer­wiec – mie­siąc naszej szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Przez udział w nabo­żeń­stwach czerw­co­wych wyna­gra­dza­my Boże­mu Ser­cu za grze­chy nasze i bliź­nich, wszel­kie znie­wa­gi i bra­ki w wie­rze. Dzię­ku­je­my za Boże miło­sier­dzie i pro­si­my o wytchnie­nie oraz pocie­chę w codzien­nych tro­skach. Pamię­taj­my, że Ser­ce Jezu­so­we jest jedy­nym źró­dłem zdol­nym roz­grzać ser­ca ludzi do miło­ści Boga i bliź­nie­go.

2. We wto­rek, 23 czerw­ca, obcho­dzi­my Dzień Ojca. Naszy­mi modli­twa­mi obej­mie­my wszyst­kich ojców, aby god­nie i z miło­ścią wypeł­nia­li swo­je obo­wiąz­ki w codzien­nych sta­ra­niach o wła­sne rodzi­ny. Ojców, któ­rzy pra­gną po Boże­mu wypeł­niać swo­je powo­ła­nie, zapra­szam na Mszę św. z zawie­rze­niem św. Józe­fo­wi.

3. W śro­dę, 24 czerw­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, któ­ry przy­go­to­wał dro­gę Panu Jezu­so­wi. Cie­sząc się naro­dzi­na­mi tego Wiel­kie­go Pro­ro­ka, war­to zasta­no­wić się nad swo­im życiem, nad zgod­no­ścią naszych czy­nów, słów i postaw z wyzna­wa­ną przez nas wia­rą i poboż­no­ścią. Tego dnia na Mszę św. o 18.30, a po niej na spo­tka­nie zapra­szam wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia.

4. Zbli­ża się koniec roku kate­che­tycz­ne­go i szkol­ne­go. Przy­po­mi­nam, że każ­de dzie­ło, aby przy­nio­sło dobre owo­ce, by było dobrze zakoń­czo­ne, powin­no być ofia­ro­wa­ne Panu Bogu. War­to w modli­twach nie tyl­ko pro­sić, ale i dzię­ko­wać za otrzy­ma­ne dobro, za prze­ży­ty czas. Niech nie zabrak­nie tego dzięk­czy­nie­nia w nad­cho­dzą­cych dniach. Będzie­my też pro­sić o dobre prze­ży­cie waka­cji. Z racji, że w tym roku o róż­nych porach będą mia­ły miej­sce zakoń­cze­nia poszcze­gól­nych klas, zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, dziad­ków, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szkół na wie­czor­ną Mszę św. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od wtor­ku do piąt­ku od godz. 17.00 do 17.30.

5. Pamię­taj­my, że od Pana Boga i Jego przy­ka­zań nie ma waka­cji, a na urlop war­to zabrać ze sobą róża­niec, modli­tew­nik oraz Pismo Świę­te. Nie zapo­mi­naj­my też, że każ­da nie­dzie­la jest dro­go­wska­zem na waka­cyj­nej dro­dze.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach kościo­ła ( 2359 zł.), za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 265

Komentowanie zostało zamknięte.