14. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEJEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa okta­wa Boże­go Cia­ła. Codzien­nie gro­ma­dzi­my się w naszym koście­le na Eucha­ry­stii, a po niej cele­bru­je­my nabo­żeń­stwo czerw­co­we do Ser­ca Pana Jezu­sa i podą­ża­my w pro­ce­sji za Chry­stu­sem uta­jo­nym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Zachę­cam wszyst­kich para­fian do licz­ne­go udzia­łu w tej naszej wspól­no­to­wej modli­twie. Tym bar­dziej w tym roku po trud­nych mie­sią­cach, jak­by natu­ral­nym odru­chem osób głę­bo­ko wie­rzą­cych stał się głód i tęsk­no­ta za Eucha­ry­stią.

2. W czwar­tek, 18 czerw­ca, zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nej okta­wy uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła wraz z obrzę­dem bło­go­sła­wień­stwa wian­ków.

3. W pią­tek, 19 czerw­ca, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to też Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów.

4. W sobo­tę, 20 czerw­ca, w litur­gii przy­pa­da wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Tego dnia przy­pa­da rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Uchodź­cy. Przy­po­mnij­my: uchodź­ca, to oso­ba, któ­ra z powo­du obaw przed prze­śla­do­wa­niem ze wzglę­du na rasę, reli­gię, naro­do­wość, poglą­dy poli­tycz­ne pozo­sta­je poza swo­im kra­jem i nie może liczyć na ochro­nę swo­ich praw w kra­ju ojczy­stym. Takich osób na całym świe­cie są set­ki tysię­cy. W naszych modli­twach sta­raj­my się przy­nieść im ulgę w ich cier­pie­niach.

5. W nie­dzie­lę 21 czerw­ca oo. Kar­me­li­ci z Zamar­te­go zapra­sza­ją na otwar­cie sezo­nu moto­cy­klo­we­go. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie. Tego dnia u nas po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów tego tygo­dnia, a tak­że naszych gości oraz dobro­dzie­jów pole­cam Jezu­so­we­mu Ser­cu i zapew­niam o modli­tew­nej pamię­ci.

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach kościo­ła, za ofia­ry dodat­ko­we w koper­tach na ten cel, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry prze­ka­za­ne lub wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za pomoc w przy­go­to­wa­niu Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 171

Komentowanie zostało zamknięte.