01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. W spo­sób szcze­gól­ny do Maryi jako Mat­ki wszyst­kich wie­rzą­cych, Mat­ki Kościo­ła zwró­ci­my się jutro, w Jej świę­to poświę­co­ne wła­śnie temu tytu­ło­wi, nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek odda­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, Naj­wyż­sze­mu i Wiecz­ne­mu Kapła­no­wi.

2. W czwar­tek 11 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. W tym roku niech to będzie nasze szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nie za prze­ży­ty czas pan­de­mii, zwłasz­cza za te dni, w któ­rych wier­ni nie mogli uczest­ni­czyć w żywej litur­gii, z proś­bą o cał­ko­wi­te odda­le­nie tej cho­ro­by. I tak za ołtarz I odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­ry Dwór i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się tak jak rok temu przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

3. W śro­dę na Mszę św. i nabo­żeń­stwo czerw­co­we zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam gorą­co na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.15 do 17.15 oraz od. 18.00 do 18.30.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za życze­nia prze­ka­za­ne w róż­nej for­mie oraz za zestaw muzycz­ny wspo­ma­ga­ją­cy śpiew litur­gicz­ny, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież róż­ne albu­my o świę­tych i bre­locz­ki ze św. Krzysz­to­fem. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 202

Komentowanie zostało zamknięte.