24. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obcho­dzi­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Chry­stus Pan, zanim opu­ścił zie­mię, powie­dział do Apo­sto­łów: „A Ja, gdy zosta­nę nad zie­mię wywyż­szo­ny, przy­cią­gnę wszyst­kich do sie­bie” (J 12,32). Tłu­ma­czył im, że Jego odej­ście jest potrzeb­ne, aby mógł zesłać Ducha Pocie­szy­cie­la. Po zło­żo­nej z same­go sie­bie Ofie­rze Nowe­go i Wiecz­ne­go Przy­mie­rza wszedł do chwa­ły Ojca, aby wsta­wiać się za nami i przy­go­to­wać nam miej­sce.

2. Dnia 24 maja obcho­dzi­my litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. Mary­ja po wnie­bo­wstą­pie­niu Chry­stu­sa trwa­ła z Apo­sto­ła­mi na modli­twie w ocze­ki­wa­niu na Ducha Pocie­szy­cie­la. Dla­te­go wła­śnie do Niej Kościół ucie­kał się od począt­ku we wszyst­kich potrze­bach i tro­skach. Wie­rzy­my, że Mary­ja jest Sza­far­ką Bożych łask i dba o swo­je dzie­ci.

3. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Bene­dyk­ta XVI dzi­siaj modli­my się też za Kościół w Chi­nach. W 2007 roku Bene­dykt XVI wydał list apo­stol­ski, w któ­rym napi­sał, że 24 maja ma być poświę­co­ny pamię­ci i modli­twom za Kościół w tym kra­ju. Czę­sto zapo­mi­na­my, że w wie­lu miej­scach na świe­cie Kościół jest prze­śla­do­wa­ny, że za wia­rę w Chry­stu­sa wie­lu chrze­ści­jan cier­pi, a nawet odda­je życie.

4. We wto­rek, 26 maja, obcho­dzi­my Dzień Mat­ki. Niech nie zabrak­nie wdzięcz­nej pamię­ci o naszych mamach, tych żyją­cych i tych, któ­re Pan Bóg powo­łał już do sie­bie. Zapra­szam na wspól­ną Eucha­ry­stię i modli­twę o godz. 17.30, pod­czas któ­rej przez wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej z wszyst­kich matek, Maryi, będzie­my dzię­ko­wać Bogu za nasze mamy, za ich dobre ser­ca i ręce oraz będzie­my pro­sić o potrzeb­ne łaski w ich codzien­nym życiu.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 31 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. War­to też pamię­tać, że nie­dzie­la ta koń­czy okres Wiel­ka­no­cy i że to ostat­ni moment, aby wypeł­nić przy­ka­za­nie kościel­ne naka­zu­ją­ce spo­wiedź i Komu­nię św. wiel­ka­noc­ną.

6. Za wszel­ką pomoc i wspar­cie dla para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na nowy dach naszej świą­ty­ni, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za część posta­wio­ne­go na cmen­ta­rzu pło­tu, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej świą­ty­ni i całe­go para­fial­ne­go mie­nia, któ­re wyce­nio­no na 1550 zł. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i pomoc, dzię­ku­jąc za wszel­ką wraż­li­wość i odpo­wie­dzial­ność.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 838

Komentowanie zostało zamknięte.