16. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 17 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś, w szó­stą nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy, gro­ma­dzi­my się wokół ołta­rza, aby miste­rium pas­chal­ne mogło prze­mie­nić nasze życie. Przyj­mo­wa­nie sakra­men­tów świę­tych, zwłasz­cza peł­ny udział w Eucha­ry­stii, wsłu­chi­wa­nie się w sło­wo Boże – to wszyst­ko otwie­ra nas na Naj­wyż­sze­go, któ­ry zadzi­wia swo­ją mocą, dobro­cią i bez­in­te­re­sow­no­ścią. Tak rodzą się wia­ra, nadzie­ja i miłość – dobro, któ­rym moż­na i trze­ba się dzie­lić z inny­mi. Wła­śnie w ten spo­sób sta­je­my się solą zie­mi, nada­je­my wła­ści­wy sens naszej docze­sno­ści.

2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę radu­je­my się już przy­pa­da­ją­cą jutro 100. rocz­ni­cą uro­dzin Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzię­kuj­my Bożej Opatrz­no­ści za wiel­ki dar jego dłu­gie­go pon­ty­fi­ka­tu, za przy­kład moc­nej wia­ry i hero­icz­nej miło­ści, jaki nam pozo­sta­wił. I jak on cał­ko­wi­cie zawierz­my Maryi nasze rodzi­ny i nasze oso­bi­ste codzien­ne spra­wy. Do skrzyn­ki nowen­no­wej moż­na skła­dać inten­cje do św. Jana Paw­ła II, któ­re będą odczy­ta­ne pod­czas jutrzej­sze­go nabo­żeń­stwa majo­we­go. O godz. 17.15 roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su pla­stycz­ne­go o naszym św. Patro­nie. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać w naszej świą­ty­ni przez naj­bliż­szy tydzień. Zapra­szam każ­de­go dnia od godz. 9.00. Do naby­cia są pamiąt­ko­we albu­my o św. Papie­żu Pola­ku w cenie 30 zł.

3. W ponie­dzia­łek roz­pocz­nie­my dorocz­ne Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Do śro­dy włącz­nie przez wsta­wien­nic­two Maryi będzie­my pro­si­li o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla cięż­ko pra­cu­ją­cych na roli, o sprzy­ja­ją­cą pogo­dę dla wzro­stu zasie­wów i obfi­tych plo­nów, aby niko­mu w naszej Ojczyź­nie i na całym świe­cie nie bra­ko­wa­ło chle­ba powsze­dnie­go.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont dachu nasze­go kościo­ła, jak rów­nież za ofia­ry spe­cjal­ne w koper­tach prze­zna­czo­ne na ten cel, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne wspar­cie potrzeb naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za wpła­ty na kon­to, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Od dziś w naszym koście­le może prze­by­wać jed­no­cze­śnie na modli­twie do 38 osób. Zachę­cam, by powra­cać już do świą­ty­ni, nawet ryzy­ku­jąc, że przyj­dzie nam stać na zewnątrz. Z miło­ści do Boga war­to zary­zy­ko­wać wszyst­ko. Trans­mi­sje tele­wi­zyj­ne pozo­staw­my, tym któ­rzy z racji na wiek i zdro­wie nie mogą dotrzeć do świą­tyń. Nadal obie Msze św. sobot­nie z litur­gią nie­dziel­ną.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.