13. maja 2020 · Możliwość komentowania K o m u n i k a t Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

 

Akcja Kato­lic­ka Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca wszyst­kich Człon­ków, Sym­pa­ty­ków, Wier­nych Die­ce­zji Pel­pliń­skiej i wszyst­kich ludzi dobrej woli do włą­cze­nia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej ini­cja­ty­wy jest wspie­ra­nie naszych para­fii, w tym trud­nym dla wszyst­kich cza­sie. Prze­każ­my dar ser­ca na kon­to para­fial­ne. Nasza taca — to nasz wkład w utrzy­ma­nie nasze­go kościo­ła, wyna­gro­dze­nie pra­cow­ni­ków para­fial­nych, opła­ce­nie remon­tów, opła­ce­nie rachun­ków i podat­ków itp. To pomoc potrze­bu­ją­cym, któ­rzy doświad­cza­ją pomo­cy w naszych para­fiach.

Pomóż­my swo­jej para­fii. Czyń­my dobro.

W imie­niu Zarzą­du DIAK Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

/-/ Jani­na Kło­sow­ska

Pre­zes Zarzą­du Akcji Kato­lic­kiej Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

 

Pel­plin, 13 maja 2020 r.

Zachę­ca­my, by załą­czo­ny pla­kat umie­ścić na stro­nach inter­ne­to­wych para­fii.

Komentowanie zostało zamknięte.