12. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 10 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Gro­ma­dzi­my się na Eucha­ry­stii, któ­ra jest darem nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga. Wszy­scy jeste­śmy zapro­sze­ni, aby już tutaj, na zie­mi, zacząć wcho­dzić w świę­tą rze­czy­wi­stość nie­ba.

2. W śro­dę, 13 maja, w litur­gii wspo­mi­na­my Mat­kę Bożą Fatim­ską oraz 39. rocz­ni­cę zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. Na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia, w ponie­dzia­łek, 18 maja, przy­pa­da­ją 100. uro­dzi­ny nasze­go wiel­kie­go roda­ka. Mając przed ocza­mi wyda­rze­nia z 13 maja 1981 roku, wpa­truj­my się w jego świę­te życie, na jego wzór sta­raj­my się żyć w peł­nej komu­nii z Panem Bogiem i cał­ko­wi­cie zawierz­my Maryi nasze rodzi­ny i nasze oso­bi­ste codzien­ne spra­wy. Od śro­dy wie­le osób pra­gnie włą­czyć się w akcję Wiel­kiej Nowen­ny Pom­pe­jań­skiej pod hasłem: „ o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków, z któ­rych naj­więk­szym jestem Ja”. Zachę­cam i zapra­szam Was do tej pięk­nej modli­twy.

3. W czwar­tek, 14 maja, w litur­gii czci­my Świę­te­go Macie­ja Apo­sto­ła, wybra­ne­go do gro­na Dwu­na­stu w miej­sce Juda­sza. Hebraj­skie imię „Maciej” ozna­cza „dar Boga”. Zwróć­my się do tego Świę­te­go, aby wspo­ma­gał nasze wysił­ki codzien­ne­go sta­wa­nia się darem Boga dla bra­ci.

4. W sobo­tę, 16 maja, przy­pa­da świę­to kolej­ne­go patro­na Pol­ski, Świę­te­go Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież pięk­ne albu­my o św. Janie Paw­le II w cenie 30 zł. Może to być wspa­nia­ły upo­mi­nek zwią­za­ny ze 100. rocz­ni­cą ziem­skich uro­dzin wiel­kie­go Papie­ża Pola­ka.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach oraz za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Przy­po­mi­nam, że do cza­su cał­ko­wi­te­go znie­sie­nia wszel­kich ogra­ni­czeń i zaka­zów zwią­za­nych z epi­de­mią, obie Msze św. w poszcze­gól­ne sobo­ty są spra­wo­wa­ne z litur­gią nie­dziel­ną.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.