06. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 3 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my w Koście­le jako Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i Zakon­ne. Roz­po­czy­na­ją się też Kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Musi­my pro­sić Jezu­sa Chry­stu­sa – Dobre­go Paste­rza, aby nigdy nie zabra­kło nowych pra­cow­ni­ków w Bożej win­ni­cy. Pod­czas tego tygo­dnia będzie­my szcze­gól­nie pro­sić o powo­ła­nia z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. Mary­ja jest naj­lep­szą Mat­ką kapła­nów i Wycho­waw­czy­nią powo­łań kapłań­skich. We wto­rek połą­czy­my się mostem modli­tew­nym z naszym Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym w Pel­pli­nie.

2. Dzi­siaj wspo­mi­na­my rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 maja w 1791 r. Pamię­ta­jąc o tym donio­słym wyda­rze­niu z naszej histo­rii, pole­caj­my Maryi – Kró­lo­wej naszą Ojczy­znę. Pole­caj­my Jej rzą­dzą­cych i two­rzą­cych pra­wo, aby zawsze mie­li na uwa­dze spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną i dobro wszyst­kich Pola­ków. Pro­śmy Mary­ję, aby dla Jej Syna otwo­rzy­ły się wszyst­kie pol­skie ser­ca.

3. W śro­dę, 6 maja, obcho­dzi­my świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba, któ­rzy czer­piąc moc z Chry­stu­sa, udo­wod­ni­li, że nawet sła­by czło­wiek jest w sta­nie poświę­cić się gło­sze­niu Ewan­ge­lii.

4. W pią­tek, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Będzie­my pro­sić Świę­te­go Sta­ni­sła­wa o wsta­wien­nic­two, aby powo­ła­nia kapłań­skie, budzą­ce się na pol­skiej zie­mi, były napraw­dę god­ne i świę­te. Zapra­szam do wspól­nej modli­twy.

5. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w maju codzien­nie odpra­wia­my nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Naj­święt­szej. Weź­my udział w tym modli­tew­nym uwiel­bie­niu Mat­ki nasze­go Pana i naszej. W tak wie­lu spra­wach oso­bi­stych, rodzin­nych i naro­do­wych może­my i powin­ni­śmy pro­sić o Jej wsta­wien­nic­two.

6. Zapra­szam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do odbio­ru ostat­ni nr Piel­grzy­ma.

7. Za wszel­ką pomoc, życz­li­wość i bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za indy­wi­du­al­ne wspie­ra­nie tego dzie­ła.

8. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 300

Komentowanie zostało zamknięte.