11. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.04–19.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Pon 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 + rodzi­ce Julian i Łucja Husa­rek, Adam i Ryszard Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek, bra­cia oraz z rodzi­ny

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra i wpie­ra­ją­cych Go oraz o pomyśl­ne zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

18.30 + Ade­la Rin­gel- 2 r. śm.

Śr 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 1 r. śm.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o zatrzy­ma­nie epi­de­mii oraz o siłę i wytrwa­łość dla służ­by zdro­wia i wolon­ta­riu­szy- int. Róży Różań­co­wej św. Kata­rzy­ny

18.30 + Wie­sław Kie­dro­wicz i rodzi­ce

Pt 17.30 + Wan­da i Zyg­munt- 4 r. śm

18.30 +Jerzy Husa­rek- int. od sąsia­dów

Sob 17.30 dz-błag dla Jadwi­gi w 80 r. ur.

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich ur. oraz Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 ++ z rodzi­ny Bła­chów

11.00 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la

Visits: 3

Komentowanie zostało zamknięte.