27. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Od dzi­siej­szej – pią­tej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu – zmie­nia się cha­rak­ter tego okre­su litur­gicz­ne­go. Cały czas towa­rzy­szy­ło nam wezwa­nie Kościo­ła do nawró­ce­nia i poku­ty, sko­rzy­sta­nia z łaski prze­ba­cze­nia, któ­rą miło­sier­ny Bóg pra­gnie nas obda­rzyć. Teraz Wiel­ki Post nabie­ra cha­rak­te­ru pasyj­ne­go. Od dziś w koście­le zasła­nia­my krzy­że. Sku­pi­my się na roz­wa­ża­niu męki Pań­skiej, stąd jesz­cze więk­sza zachę­ta do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi krzy­żo­wej i Gorz­kich żali za pomo­cą środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu.

2. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa, pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Koście­le, tak­że z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. W I pią­tek spo­wiedź w kapli­cy Miło­sier­dzia w godzi­nach od 12.00 do 12.30, a tak­że od 16.00 do 18.00. O 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji usta­nia epi­de­mii i o nowe powo­ła­nia. Cho­rych z sakra­men­ta­mi odwie­dzę w póź­niej­szym ter­mi­nie. W nagłych przy­pad­kach pro­szę usta­lić odwie­dzi­ny tele­fo­nicz­nie. Każ­dy z para­fian, kto poza wyzna­czo­ny­mi godzi­na­mi chciał­by sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia lub umó­wić się na roz­mo­wę pro­szę by rów­nież uczy­nił to tele­fo­nicz­nie. Każ­de­go dnia słu­żę pomo­cą. Biu­ro para­fial­ne w waż­nych spra­wach czyn­ne po Mszy św.

3. Przy­szła nie­dzie­la, 5 kwiet­nia, będzie już Nie­dzie­lą Męki Pań­skiej – Nie­dzie­lą Pal­mo­wą. Pod­czas Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo palm i gałą­zek wierz­bo­wych bez pokro­pie­nia.

4. Oso­by, któ­re sys­te­ma­tycz­nie wspie­ra­ją para­fię poprzez ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę i wszel­kie inne potrze­by, pro­szę by wpła­ca­ły je na nasze para­fial­ne kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach 938146 0003 0000 0967 2000 0001. Bóg zapłać za pomoc w tych dla wszyst­kich trud­nych chwi­lach naszej wspól­nej ziem­skiej piel­grzym­ki.

5. Pra­sa kato­lic­ka wyło­żo­na na sto­li­ku. Pro­szę Was o samo­ob­słu­gę. Są rów­nież pas­cha­li­ki wiel­ka­noc­ne, któ­re moż­na zapa­lić w Wigi­lię Pas­chal­ną w swo­ich domach, by w ten spo­sób jed­no­czyć się z całym Kościo­łem.

6. Wszyst­kich dro­gich para­fian i dobro­dzie­jów zapew­niam o ducho­wej łącz­no­ści i modli­twie. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii, pod­czas dzięk­czy­nie­nia po Komu­nii św. na krót­ką chwi­lę zamy­kam oczy i widzę każ­de­go na swo­im miej­scu. Pamię­taj­cie o mnie w modli­twie. Bło­go­sła­wię Was mocą Chry­stu­so­we­go Kapłań­stwa.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.